Arbetsrätt

Forskningen är i första hand inriktad mot den internationella arbetsrättens, främst EU-rättens utveckling och dess samspel med svensk och nordisk arbetsrätt och arbetsmarknad. Verksamheten syftar till att skapa kunskap om och förståelse av hur de arbetsrättsliga reglerna växer fram i ett integrerat Europa och hur den samspelar med transnationellt företagande och en internationell arbetsmarknad.

Forskarna är aktiva och pådrivande för att bygga upp nätverk av och samarbete mellan nordiska och europeiska forskare i arbetsrätt och arbetsmarknadsrelationer. En målsättning är att stimulera samverkan och tankeutbyte mellan forskare, arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra intressenter på området och att därigenom bidra till bättre beslutsunderlag för nationella och internationella beslutsfattare.

Ambitionen är att integrera aktuella problem och frågeställningar i den mer långsiktiga verksamheten. Forskarna strävar efter att upprätthålla en hög kompetens i svensk arbetsrätt och att bidra till kunskapsförsörjningen genom bland annat läroböcker och lagkommentarer.

Aktuell forskning

Under senare år har tyngdpunkten i forskningen varit att analysera samspelet mellan EU:s ekonomiska friheter och nationell arbetsrättslig reglering. Analyser har även genomförts av domsrätts- och lagvalsregler för stridsåtgärder.

Mikael Hanssons avhandling ”Kollektivavtalsrätten: en rättsvetenskaplig berättelse” analyseras bland annat hur olika omvärldsförändringar integreras i rättslig argumentation. Forskarna har även medverkat i en framställning av den europeiska arbetsrättens historia samt har analyserat vilken betydelse ILO:s konventioner tillmäts inom EU.

Bland pågående forskningsprojekt kan nämnas projektet ”Free movement and labour law - conflicts and impacts (Formula)” som analyserar hur normgivningsaktörer på olika nivåer påverkar utrymmet för reglering av nationell arbetsmarknad. Ett annat forskningsprojekt belyser regleringen av stridåtgärdar i en internationaliserad ekonomi. I ytterligare projekt studeras EU:s reglering av medbestämmande respektive arbetskraftsinvandring från tredje land.


Kontaktpersoner

Mikael Hansson
Petra Herzfeld Olsson


Nätverk

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS)
Institutet för social civilrätt och ReMarkLab, SU
FORMULA (Oslo universitet)

Forskare

Forskningsprojekt