Högre seminarium i offentlig rätt

Konstitutionella frågor kring riksdagens arbete

Den 5 december 2013 vägrade talmannen att ställa proposition på betän­kande (2013/14:FiU16) om ändring av riksdagens beslut om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt. Talmannen menade att utskottets yrkande stred mot 11:18 RO och ansåg sig därför skyldig att enligt 11:7 RO vägra ställa proposition på yrkandet om bifall till utskottsförslaget.

Frågan hänvisades till KU för avgörande och majoriteten i KU fann att yrkandet inte stred mot RO. I omröstningen i kammaren vann yrkandet därefter bifall. Riksdagens beslut har därefter ifrågasatts med hänvisning till bestämmelsen i 12:10 RF om lagprövning (se t ex HFD 2014 ref 74)

Med utgångspunkt i denna händelse diskuterar vi vid seminariet konstitutionella frågor rörande riksdagen, möjligheten att lagpröva riksdagens beslut och frågan om (icke-) betydelsen av konstitutionell praxis.

Om Claes Mårtensson:

Seminariet inleds av Claes Mårtensson, biträdande riksdagsdirektör med särskilt ansvar för planering, genomförande och uppföljning av kammarens arbete.

Han har tidigare varit rättschef i Utbildningsdepartementet och har erfarenhet av arbete i Justitiedepartementet, Statsrådsberedningen och Rikspolisstyrelsen.

Varmt välkomna,

Anna Jonsson Cornell, Olle Lundin, Jane Reichel och Sverker Scheutz

Anmäl deltagande till seminariet till forskningsamanuens frans.vinsa.larsson@jur.uu.se senast fredag 1 december 2017.