Mål och strategier för Juridiska fakulteten åren 2017-2019

19 January 2017

Under år 2016 har juridiska fakultetsnämnden arbetat med att ta fram Mål och strategier för fakulteten.

Frågor om mål och strategier har tidigare behandlats i den årliga verksamhetsplanen tillsammans med en rad andra uppgifter. Någon samlad framställning koncentrerad på mål och strategier har däremot inte funnits tidigare.

Arbetet inleddes redan i november 2015 när fakultetsnämnden generellt ventilerade fakultetens verksamhet samt gick igenom och diskuterade mål- och strategidokument från olika nivåer inom Uppsala universitet, andra fakulteter inom universitetet och systerfakulteter i övriga landet. En arbetsgrupp tillsattes som bestod av dekanus, prodekaner, prefekt, utbildningsledaren, och företrädare för studenter, doktorander och teknisk-administrativ personal.  Ett antal möten hölls i arbetsgruppen under våren och tidig höst 2016. Avstämning under arbetets gång har också företagits med fakultetsnämnden. En hearing till vilken all personal inbjöds att delta hölls också under hösten 2016. Vid sammanträdet i fakultetsnämnden den 7 november 2016 antogs Mål och strategier för Juridiska fakulteten åren 2017-2019.

I Mål och strategier behandlas en rad centrala områden och frågor för fakulteten inom utbildning, forskning, samverkan samt tekniskt och administrativt stöd.

Det är ett omfattande arbete som har lagts ned för att ta fram detta dokument. Den diskussion som har förts under arbetet har i sig varit värdefull och det samlade resultatet kan nu presenteras.

Mattias Dahlberg

Dekanus

Läs Mål och strategier för Juridiska fakulteten

More News in English