Sanna Wolk är ny ledamot i Rådet för forskningsfrågor vid Konkurrensverket

20 September 2017

Den 5 september 2017 valdes professor Sanna Wolk in som ledamot av Konkurrensverkets Råd för forskningsfrågor. Rådet består av generaldirektören samt externa forskare knutna till lärosäten både i Sverige och utomlands. Deras främsta uppgift är att granska och betygsätta alla bidragsansökningar och genom detta borga för en hög kvalitet på den forskning som finansieras.

Sanna Wolk, du är professor vid Uppsala universitet med särskild inriktning på immaterialrätt. Vilken forskning ägnar du dig åt just nu?

– Mitt fokus är för närvarande upphovsrätt i skärningspunkten mot bland annat konkurrensrätt och mänskliga rättigheter. Hur det i dag starka upphovsrättsliga systemet ska balanseras i förhållande till andra rättigheter.

I spåret av den tekniska utvecklingen har just olika balanseringsverktyg kommit att bli allt viktigare för att ha en fungerande upphovsrätt som inte inskränker utvecklingen och etableringsfriheten.

Vilken forskning skulle du vilja se mer av i framtiden?

– Jag ser gärna att det kommer mer forskning just kring hur immaterialrätten ska fungera mot bland annat konkurrensrätten. För att inte ensamrätterna ska stoppa utvecklingen.

För att vi ska ha en sund marknad och utveckling, behövs olika mekanismer som balanserar systemet. Jag ser gärna också att man satsar mer på grundforskning, på doktorander, som är grunden för den akademiska forskningen.

 

Om Sanna Wolk
Sanna Wolk är professor i civilrätt med särskild inriktning på immaterialrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon arbetar aktivt i olika immaterialrättsliga föreningar och är bland annat president av AIPPI Sverige inom International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) samt vice ordförande i internationella AIPPI:s upphovsrättskommitté. Sanna är vidare ordförande i Reklamombudsmannens vetenskapliga råd, styrelseledamot i Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG) och är också medlem av Internationella handelskammarens (ICC) referensgrupper Immaterialrätt, Marknadsrätt jämte skiljedom. Vidare är hon utsedda av EU-kommissionen som expert i upphovsrätt samt medlem av EU-kommissionens referensgrupp IP in the Digital World inom the Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights vid EUIPO. År 2012 grundade Sanna Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. IMK:s uppgift är att befordra vetenskapligt studium av immaterialrätten, marknadsföringsrätten och konkurrensrätten. Det sker bland annat genom forskning, seminarier och konferenser, universitetsutbildning och dokumentation samt publiceringsverksamhet. Genom IMK:s verksamhet finns en plattform för forskare, praktiker och domare med flera att diskutera aktuella frågor. Det ska gynna den akademiska kreativiteten och gör forskningen mer relevant för samhället.

More News in English