Vetenskapsrådet beviljar 7 455 000 kr till Juridiska Institutionen för forskning inom medicinsk rätt

9 november 2017

Vetenskapsrådet har den 2 november 2017 beviljat professor Anna Singer, jur.dr Jameson Garland, jur.dr Santa Slokenberga forskare vid juridiska fakulteten i Uppsala och jur. dr Kavot Zillén, Barnrättscentrum vid Stockholms universitet, ett anslag om 7 455 000 kr för ett tre-årigt projekt som rör beslutsfattande för barn vid medicinsk behandling med ovissa resultat.

Barn utgör en stor och differentierad patientgrupp inom svensk hälso- och sjukvård. Mängder av beslut om behandlingsinsatser fattas dagligen för barns räkning av föräldrar och medicinsk personal. Trots det finns mycket begränsad kunskap om hur och av vem sådana beslut fattas, vilket beslutsunderlag som krävs och vilket skydd som finns för barn att inte utsättas för onödiga medicinska risker. Många av besluten rör behandlingar vars vetenskapliga grund och effekt inte alltid är klarlagd.

De som fattar medicinska beslut för barn inom hälso- och sjukvård måste beakta en mängd olika faktorer som alla bidrar till svårigheten att fatta beslut som tillgodoser barnets behov av och rätt till god vård, samtidigt som barnet som individ med egna intressen och rätt till skydd för sina mänskliga rättigheter måste respekteras.

Projektet fokuserar reglering som rör beslutsfattande för barn inom hälso- och sjukvård i ett nationellt och internationellt perspektiv. Syftet är att klarlägga och analysera hur en reglering kan, eller skulle kunna, begränsa men också stötta barns, föräldrars och den medicinska professionens beslutsfattande inom hälso- och sjukvård. Riktlinjer behövs därtill för att styra kliniska val i situationer där vetenskapliga framsteg och osäkerheter inom biomedicin kan utsätta barn för risker.

Frågor om det rättsliga skyddet för barn i hälso- och sjukvård är komplexa eftersom de spänner över flera områden inom nationell rätt, såsom medicinsk rätt och familjerätt men också internationellt där olika människorättsinstrument ålägger stater att skydda barn. Forskargruppen vid juridiska fakulteten har det kunnande som krävs för att besvara dessa komplicerade frågor. 

Nyhetsbanken