Disputation: Officialprincipen i migrationsprocessen

  • Date:
  • Location: Zoom: : https://uu-se.zoom.us/j/66486735654
  • Doctoral student: Isa Cegrell Karlander
  • Organiser: Juridiska institutionen
  • Contact person: Estelle Lerceteau-Köhler
  • Disputation

Isa Cegrell Karlander disputerar i förvaltningsrätt.

Opponent: Prof Vilhelm Persson, Lunds universitet

Ordförande vid disputationen: Prof Torbjörn Andersson, Uppsala universitet

Disputation kan följas via Zoom. Allmänheten har möjlighet via en dator som fakulteten tillhandahåller i Universitetshusets hall att kunna följa disputationen. Vänligen använd sidodörren.

I avhandlingen analyseras domstolens utredningsansvar vid prövning av migrationsmål, särskilt asylmål. Utredningsansvaret stadgas i 8 § förvaltningsprocesslagen. Utredningsansvaret innebär att domstolen ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Domstolen behöver därvidlag ta ställning till om det finns relevanta omständigheter och bevisning utöver det som parterna tillfört målet. Om så är fallet ska domstolen ex officio vidta erforderlig utredningsåtgärd för att målet ska anses vara klart för avgörande. Domstolens utredningsansvar innebär med andra ord att säkerställa en robust utredning.

För att kunna avgöra om en utredning är robust måste domstolen beakta parternas yrkanden i ljuset av den materiella rätten och ta ställning till vad, dvs. vilka faktiska omständigheter, som ska bevisas. I asylmål ska domstolen, utifrån utlänningslagen, avgöra om den asylsökande ska beviljas uppehållstillstånd eller meddelas utvisningsbeslut. Asylmål aktualiserar således två alternativa rättsföljder. Domstolen ska i enlighet med principen om non-refoulement ta ställning till om den asylsökande riskerar skyddsgrundande behandling i sitt hemland. Prövningen är således framåtsyftande, vilket är en bland flera faktorer som medför särskilda krav på domstolen i bedömningen av utredningens robusthet i asylmål.

Migrationsöverdomstolen har i praxis identifierat en rad olika typer av utredningsbrister. En rättsfallsanalys av ett 40-tal avgöranden mellan 2006-2018, där domstolen uppmärksammat sitt eget eller underinstansens utredningsansvar, visar bland annat att Migrationsöverdomstolen vidtar utredningsåtgärder ex officio avseende så väl rättsfakta som bevisning. Eftersom Migrationsöverdomstolen inte alltid uttryckligen hänvisar till 8 § förvaltningsprocesslagen när utredningsåtgärder vidtas, blir prejudikatbildningen avseende utredningsansvaret delvis svår att överblicka. Klart står dock att Migrationsöverdomstolen i de prejudikat som omfattas av avhandlingen har fäst avseende vid utredningsansvaret, och vidtagit åtgärder i syfte att berika utredningen, i vissa fall genom att ex officio föra in utredning eller rikta ett föreläggande till part, men många gånger genom att upphäva det överklagade beslutet och visa målet åter till underinstansen för vidare handläggning.