Institutitet för utbildningsrätt: Utbildningsmiljö & utbildningsrätt - från förskola till forskarexamen

  • Date: –18:30
  • Location: Blåsenhus
  • Lecturer: Talare och seminarieledare är i huvudsak forskare inom rättsvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora samt praktiskt verksamma jurister.
  • Website
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt, Uppsala universitet
  • Contact person: Maja Kristiansson-Gran
  • Konferens

Konferensen inleds med tre huvudtalare under förmiddagen, för att efter lunch övergå till mindre föredrag där konferensdeltagarna kan välja sitt deltagande bland samtida seminarier. Eftermiddagen avslutas med en debatt där vi alla, tillsammans med en panel, diskuterar temat ”Leder hårdare tag till en bättre utbildningsmiljö?”.

Talare och seminarieledare är i huvudsak forskare inom rättsvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora samt praktiskt verksamma jurister. Inbjudna konferensdeltagare är akademiskt verksamma personer, representanter för samhället i övrigt såsom dels från centrala myndigheter som Skolverket, Skolinspektionen och Universitetskanslersämbetet, dels skolrektorer, SKR, lärarförbunden, Friskolornas riksförbund m.fl.

Inbjudare är IfU – Institutet för utbildningsrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. IfU har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja och be-driva forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Institutet ska med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön verka för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus på skola och högskola, belyses på ett för landet fruktbart sätt.

Program

08:30:

Fika och registrering.

09:30:

Konferensen inleds av Anna Singer, professor i civilrätt, särskilt familjerätt, Juridiska fakultetens dekan.

09:35–10:15:

Kunskapslyftet: Forskning, utbildning och omställning i hela landet Matilda Ernkrans, statsråd, minister för högre utbildning och forskning.

10:15–10:30:

Rast

10:30–11:10:

Towards the best interests of the pupil – development of school environment in Finland Suvianna Hakalehto, professor i barn- och utbildningsrätt, Universitetet i östra Finland.

11:10–11:25:

Rast

11:25–12:05:

Utfordringer ved rettslig regulering av bruk av tvang og makt overfor elevene Jon Christian F. Nordrum, docent i offentlig rätt, Universitetet i Oslo.

12:05–12:10:

Avslutning av förmiddagen Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet.

12:10–13:15:

Lunch

13:15–14:00:

Parallella seminarier. Ämnena för de olika parallella seminarierna och information om inledarna finns också som bifogad fil. 

Parallella seminarier – Pass 1: 

Offentlighet och sekretess i förskola och skola
Reglerna om sekretess i är inte lätta att tillämpa. Vilken sekretess gäller inom skolväsendet och hur ska generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen tillämpas? Sekretessen får brytas när en elev byter skola, men vilka uppgifter kan lämnas ut? Är det skillnad mellan kommunala och fristående förskolor och skolor?

Inledare: Lars Bejstam, docent i offentlig rätt, Bejstam juridik

Det bästa av två världar? Blended learning och universitetens undervisning efter pandemin
Över en natt i mars 2020 blev online-undervisning norm vid universiteten. Några terminer senare kan vi börja summera motgångar och problem, men också lyckade arbetssätt och nya möjligheter. Vilka lärdomar för framtiden är rimliga att dra av lärares och studenters erfarenheter?

Inledare: Mats Cullhed, pedagogisk utvecklare, Uppsala universitet

Avstängning av elever och rätten till utbildning
Syftet med seminariet är att diskutera de rättsliga förutsättningarna för avstängning i svensk utbildning samt att jämföra dessa med engelsk rätt. Seminariet inleds med övergripande reflektioner om rättigheter i stort samt vad enskildas rättigheter innebär i relation till kollektivets.

Inledare: Maria Refors-Legge, universitetsadjunkt i rättsvetenskap, Uppsala universitet

Betyg i ordning och uppförande – för en förbättrad utbildningsmiljö?
Röster har på senare år gjort sig hörda för att införa betyg i ordning och upp--förande. Seminariet kommer utifrån en historisk tillbakablick diskutera vad införandet av ett sådant system skulle innebära för dagens skolsystem.

Inledare: Germund Larsson, universitetslektor i utbildningshistoria, Upp--sala universitet

Betygsombudsmannainstitutionen vid Uppsala universitet
Betyg kan inte överklagas! Hur ska en missnöjd student göra? Vid Uppsala universitet finns det två betygsombudsmän. Betygsombudsmännen kan inte ändra ett betyg men granska examinationsprocessen. Granskningen utmyn--nar i ett yttrande. På seminariet diskuterar vi några av betygsombudsmännens ärenden.

Inledare: Maja Elmgren och Sverker Scheutz, betygsombudsmän vid Uppsala universitet

14.15–15.00:

Parallella seminarier – Pass 2

Ideologiskt präglade utbildningsmiljöer – kontroversen mellan religion och utbildning
Rätten att driva religiösa friskolor lägger grund för normkollisioner. Nu ställs högre krav på ägarna och deras ansvar för en likvärdig utbildning och följsamhet mot läroplanerna. Samtidigt utgör Sverige och den svenska hållningen en internationellt udda fågel ifråga om synen på religion och utbildning.

Inledare: David Ryffé, universitetslektor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet

Barn och unga under coronapandemin
Coronapandemin har på flera sätt påverkat barns och ungas uppväxtsituation, utbildning och arbetsmarknad. Vad kan man utifrån tidigare forskning och tillgänglig statistik säga om de konsekvenser pandemin kan komma att få för barn och ungas utveckling, lärande och livschanser?

Inledare: Anna Sjögren, docent i nationalekonomi, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) Uppsala

Barn eller Brottsling – ett seminarium om hur synen på bråk, mobbning och konflikter mellan barn förändrats i skolan
Elever utsätts ofta för multipla former av våld. Det är troligt att lindrigare former av kränkningar visar ett samband med grövre former av våld. Hur resonerar skolpersonal vid beslut om polisanmälan och andra åtgärder? Hur kan skolpersonalens strategier förstås utifrån ett samtidshistoriskt perspektiv?

Inledare: Johannes Lunneblad, professor i pedagogik, Göteborgs universi
tet

Studiero genom reglering?
I augusti 2018 beslutade regeringen om förändringar i läroplanen. Innebörden var att elever ska visa respekt och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Förändringarna trädde i kraft 1 juli 2019. Under seminariet diskuteras om studieron påverkats av den nya regleringen.

Inledare: Pontus Bäckström, fil.lic och doktorand i pedagogik, Högskolan i Jönköping

Skuggdoktorander och frågor om rättssäkerhet vid antagning till utbildning på forskarnivå?
Antagning till utbildning på forskarnivå regleras i högskoleförfattningarna och lärosätena är skyldiga att följa dessa regler. UKÄ har startat ett projekt i syfte att undersöka om det förekommer skuggdoktorander vid ett antal utvalda lärosäten och, i så fall, föreslå åtgärder för att komma till rätta med det.

Inledare: Carl Braunerheim, senior verksjurist, Universitetskanslersämbetet

15.00–15.30:

Fika

15.30–16.15:

Parallella seminarier – Pass 3

Bristande tillgänglighet och beslut om pedagogiskt stöd. Några beslut från Överklagandenämnden för högskolan
Sedan några år är s.k. bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Överklagandenämnden har nu behandlat frågan i flera ärenden. Här tar vi upp några av dessa beslut och ser vilken praxis som har utvecklats.

Inledare: Marie Stern Waern, verksjurist vid Universitetskanslersämbetet och huvudföredragande i Överklagandenämnden för högskolan

Arbetsbelastning i skolan
En aspekt av utbildningsmiljön är arbetsbelastning, som regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4). Föreskrifterna omfattar skolpersonal, men inte elever. Därmed finns rättsliga skillnader mellan skolpersonalens och elevernas arbetsmiljö. Dessa skillnader ska belysas vid seminariet.

Inledare: Peter Ramsjö, doktorand i förvaltningsrätt med inriktning mot utbildningsrätt, Uppsala universitet

Barns och elevers rätt till en trygg skolmiljö
En föreläsning om aktuella observationer som Barn och elevombudet och Skolinspektionen gör om vad vi behöver göra för att öka tryggheten och studieron samt förhindra att kränkningar uppstår i skolmiljöer. Statistik, lagstiftningen och det handlingsutrymme en lärare har för att värna en trygg och lugn skolmiljö.

Inledare: Mårten Petersson, Barn- och elevombud, Statens skolinspektion

Vad har du i skåpet lille vän? Om ordningsregler och disciplinära åtgärder
Skollagen föreskriver en skyldighet för rektor att besluta om ordningsregler för skolan. Dessa ligger ofta till grund för disciplinära åtgärder. Vid denna presentation diskuteras vilka tvångsåtgärder som lärare och rektor får vidta mot elever och vilket innehåll skolans ordningsregler kan, får och bör ha.

Inledare: Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Doktoranders utbildnings- och arbetsmiljö
Doktorander är studenter som genomgår en forskarutbildning samtidigt som många av dem även innehar en doktorandanställning. Vilka frågor och pro--blem stöter de på? Här presenterar student- och doktorandombuden de vanligaste typerna av ärenden samt andra frågor som problemen aktualiserar.

Inledare: Carmen Pocrnja, Emma Ivarsson och Haro de Grauw, student- och doktorandombud, Uppsala universitets förenade studentkårer

16.30:

Paneldebatt på temat "Leder hårdare tag till en bättre utbildningsmiljö?"

Deltagare: Eva Andersson, skoljurist Internationella engelska skolan

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Jon Christian F Nordrum, docent i offentlig rätt, universitetet i Oslo

Mårten Petersson, barn och elevombud, Skolinspektionen

Georg Psilander, biträdande rektor, Björkhaga skola, Botkyrka kommun

Moderator: Victoria Enkvist, universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala universitet

18:30:

Middag på Norrlands nation

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälan till konferensen

Du behöver anmäla dig för att delta i konferensen. Ingen konferensavgift tas ut, men platsantalet är begränsat. De som anmäler sig får plats på konferensen i den ordning anmälningarna kommer in. Sista dag för anmälan är den 8 november 2021.

Anmäl dig till konferensen Utbildningsmiljö & utbildningsrätt - från förskola till forskarexamen

Obs! Vid återbud efter den 8 november, eller om en konferensplats inte utnyttjas, tas en avgift om 1 000 kronor ut. På samma sätt tas en avgift om 800 kronor ut av den som anmäler sig till middagen och inte deltar i den eller ger återbud efter den 8 november.
 

Additional information