Allmän förmögenhetsrätt

Forskningen inom allmän förmögenhetsrätt inriktas mot de övergripande, systematiska och begreppsliga civilrättsliga frågeställningarna. Med denna ambition blir det återigen möjligt att ställa grundläggande frågor, gällande till exempel rättshandlingsläran, äganderättsbegreppet och avtalsbegreppet.

Inriktningen tillgodoser ett behov av systematik och begriplighet; ett behov som har blivit starkare och starkare under de senaste decennierna. Rätten har internationaliserats och fragmentiserats, och källorna har blivit mer eller mindre oöverskådliga.

I detta läge blir det inte minst intressant att spåra pågående förändringar och tendenser i praxis och i rättslivet i övrigt. Nya principer dyker upp och får fäste, som principen om obehörig vinst.

Europeiseringen utgör en självklar bakgrund för hela denna inriktning. Frågan om vad svensk förmögenhetsrätt är nu, är oupplösligt förbunden med frågan om den europeiska privaträttens tillstånd och öde. Inte minst eftersom den svenska civilrätten i den allmänna delen historiskt har sin grund i ett avståndstagande från den kontinentaleuropeiska traditionen.

Aktuell forskning

Under senare år har mycket av forskningen inom gruppen rört avtalet och dess gränser. Två avhandlingar har behandlat detta tema: Erika P Björkdahl har behandlat frågan om lojalitetens betydelse som rättslig grund i förhållanden som ligger på gränsen till kontrakt, och Joel Samuelsson har undersökt den traditionella distinktionen mellan tolkning och utfyllning.

Därtill kommer projekt som berör den avtalsrättsliga ogiltighetens rättsföljder, försäkringsavtalstolkningens särart, den generella frågan om tolkningslärans inriktning samt avtal och nätverk vid entreprenad.

Andra områden som studeras rör dels avtalets kontraktsrättsliga sida, exempelvis konsumentskyddslagarnas användbarhet i samband med förvärv av digitala produkter, dels generella frågor som spränger avtalsrättens ramar, till exempel vad gäller förhållandet mellan förmögenhetsrättsliga normer och mänskliga rättigheter och domstolars inställning till övervältring och obehörig vinst.


Kontaktpersoner

Erika P. Björkdahl
Joel Samuelsson

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2023-02-22