Arbetsrätt

Forskningen är både inriktad mot den internationella arbetsrättens och den nationella arbetsrättens utveckling. EU-rättens utveckling och dess samspel med svensk och nordisk arbetsrätt och arbetsmarknad är ett starkt fokusområde. Verksamheten syftar till att skapa kunskap om och förståelse av hur de arbetsrättsliga reglerna växer fram i ett integrerat Europa och hur de samspelar med transnationellt företagande och en internationell arbetsmarknad.

Arbetsrättsmiljön i Uppsala är aktiv i nätverk av och samarbete mellan nordiska och europeiska forskare i arbetsrätt och arbetsmarknadsrelationer. En målsättning är att stimulera samverkan och tankeutbyte mellan forskare, arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra intressenter på området och att därigenom bidra till bättre beslutsunderlag för nationella och internationella beslutsfattare. Ambitionen är att integrera aktuella problem och frågeställningar i den mer långsiktiga verksamheten.

Aktuell forskning

Bland pågående forskningsprojekt finns Einar Del Frates avhandling som behandlar reglerna om anställningsskydd vid arbetsbrist ur ett komparativt perspektiv. Fallen som studeras är Sverige och Italien. Syftet är att beskriva effekterna av finanskrisen och av EU:s reformerade strukturer för ekonomisk och finansiell styrning på reglerna kring arbetsbristuppsägningar, samt hur dessa effekter kan skönjas i den rättsliga argumentationen. Analysen präglas även av ett konstitutionellrättsligt perspektiv som grund för tolkning av de två olika anställningsskyddsmodellerna och som komparationsverktyg.


Kontaktpersoner

Mikael Hansson


Nätverk

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS)
The Nordic Network of Labour Law (NNLLS)
 

Forskare

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2021-11-04