Civilrätt

En stor del av fakultetens forskning bedrivs inom det civilrättsliga forskningsämnet. Forskningens inriktning är allsidig och täcker alla centrala delområden inom både traditionella och moderna civilrättsliga studieområden.

Ett viktigt område att studera är hur de civila relationerna utvecklas och samspelar med de samhälleliga och idémässiga förändringarna i nutiden. Intressanta frågor är bland andra hur privatiseringen av vissa tidigare välfärdsuppgifter påverkar enskildas rättigheter, hur kunskapssamhällets strukturer inverkar på gestaltandet av partsrelationer, ansvarsfrågor och finansieringsformer, liksom hur den svenska eller nordiska modellen kommer att stå sig i en internationaliserad värld.

Utöver grundforskningen i materiella civilrättsliga ämnen, bedrivs också studier kring hur idéomvandlingar kan påverka den rättsliga argumentationen och hur de rättsliga lösningarna på så sätt legitimeras och värderas i ett samhälleligt perspektiv.

Välj något av våra nio civilrättsliga delområden, om du vill fördjupa dig i ämnet.

Civilrättsliga delområden

► Allmän förmögenhetsrätt
► Arbetsrätt
► Ersättningsrätt
► Familjerätt
► Fastighetsrätt
► Immaterial- och marknadsrätt
► Kapitalmarknadsrätt
► Sak- och insolvensrätt
► Språk- och diskursdimensioner


Kontaktperson

Anna Singer

Forskare

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2023-10-12