Ersättningsrätt

Forskningen i ersättningsrätt avser skadeståndsrätt och försäkringsrätt, där den större delen av forskningen omfattar det förra området. Inriktningens fokus är att analysera teoretiska grundvalar och praktiska tillämpningar inom hela fältet av de idag allt fler delområden som detta dynamiska ämnesområde omfattar.

Ett viktigt forskningsföremål är det detaljerade närstudiet av den nationella rättens utveckling och den europeiska diskursens inverkan via EU-rätt, EKMR-skadeståndsrätt och diverse "Soft Law"-projekt.

Forskningsinriktningen har som målsättning att kunna bidra med rättsteoretiska, idéhistoriska, kritiska och pragmatiska förståelseansatser, så att ämnesområdets nationella utveckling och internationella inordning kan underlättas och kvalitativt förbättras.

Forskarna arbetar med att utvidga de klassiska ämnesramarna, så att dagens ersättningsrätt blir belyst på ett mångsidigt sätt. Ett exempel på detta är ambitionerna att inom skadeståndsrätten även studera alla de ”nya” områden där olika sanktionssystem byggts upp, exempelvis diskrimineringsersättningen, Europakonventionens sanktionssystem, kränkningsersättningen vid brott och kontraktsrättens gränsområden.

Aktuell forskning

Ett exempel på aktuell forskning är ett nyligen avslutat projekt om skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer, med fokus på närläsningar av skadeståndsdiskursens tillämpning och förändring under 2000-talet.

En ny avhandling om kränkningsersättning vid brott har också lagts fram och ska följas upp i kommande projekt. Ett av dessa ska ta upp ersättningsbestämningsfrågor vid sådana typer av ideella skador.

Vidare ska rättighetsargumenten i civilrätten undersökas och ett forskningsprojekt rörande civilrätt och slaveri och människohandel inledas. Ett nytt avhandlingsarbete har också påbörjats om diskrimineringsersättning


Kontaktperson

Håkan Andersson


Nätverk

Nätverket för skadestånds- och försäkringsrättslig forskning
Nordiskt nätverk i ersättningsrätt
European Centre of Tort and Insurance Law, Wien
COST-nätverket (cyberbullying)

Forskare

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2021-03-04