Europarätt

Europarätt inrymmer frågor som faller inom EU-rättens tillämpningsområde men också frågor med anknytning till Europakonventionen för mänskliga rättigheter och komparativ nationell rätt.

Den forskning i europarätt som bedrivs vid fakulteten är omfattande och ett stort antal projekt pågår där samspelet mellan europarätt och svensk rätt studeras inom olika rättsområden.

Utöver detta bygger fakulteten sedan år 2010 upp en särskild forskningsmiljö för europarätt och i synnerhet EU-rätt. Här bedrivs idag forskning inom tre övergripande tema: EU:s konstitutionella rätt, EU:s straffrätt och EU:s marknadsrätt. Målsättningen är att det ska vara en nationellt ledande forskningsmiljö med ett omfattande internationellt forskningssamarbete.

För att utveckla forskningssamarbetet och stärka dialogen med det omgivande samhället anordnas regelbundet kollokvier eller workshops inom varje tema. Dessutom presenteras och diskuteras frågor av gemensam betydelse för fakultetens forskning i europarätt inom en särskild seminarieserie.

Aktuell forskning

Under 2010 fick EU:s nya Lissabonfördrag särskild uppmärksamhet i forsknings- och seminarieverksamhet. Ett tidigare påbörjat projekt om Lissabonfördraget och dess konstitutionella konsekvenser slutfördes och flera nya projekt inleddes. Ett av dessa projekt rör de nya möjligheter som Lissabonfördraget ger nationella parlament att följa och delta i beslutsprocessen inom EU.

Sedan 2011 har EU:s straffrättsliga samarbete fått en framträdande roll. Ett projekt har inletts om spänningen mellan ny EU-lagstiftning och unionsmedborgarnas skydd för sin personliga integritet. Ytterligare projekt kommer att tillkomma.

Sedan februari 2015 medverkar forskargruppen i Europarätt som partner i ett projekt med namnet CharterClick! som stöds av Europeiska Kommissionen - GD Rättsliga frågor.

Sedan november 2015 medverkar forskargruppen i Europarätt som partner i “ACTIONES”, ett projekt om Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan), som stöds av Europeiska kommissionen under programmet ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap".


Kontaktperson

Carl Fredrik Bergström


Nätverk

European Criminal Law Academic Network (ECLAN)
European Constitutional Law Network (ECLN)
Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL)
Robert Schuman Centre for Advanced Studies at EUI (RSCAS)
Swedish Network for European Legal Studies (SNELS)

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2022-09-08