Familjerätt

Den familjerättsliga forskningen spänner över ett brett område och inkluderar äktenskaps- och samboenderätt, barn- och föräldrarätt samt arvs- och testamentsrätt. Den nära kopplingen till människors vardag innebär att forskningen inte enbart inriktas på regelsystemet utan måste bedrivas med ett bredare perspektiv och inkludera bland annat samhällsvärderingar och bakomliggande ideologier.

Verkligheten som den familjerättsliga regleringen ska fungera i har under de senaste årtiondena blivit allt mer mångfacetterad. Förändringar i familjebildningsmönstren, familjestabiliteten, synen på barn, befolkningens ålderssammansättning, välfärdsstatens ansvar och en ökad internationalisering, både av samhället genom människors rörlighet över nationsgränser och av det familjerättsliga regelverket, innebär krav på en anpassning av lagen vars funktion och syften måste betraktas ur delvis nya synvinklar

Samhällsförändringarna medför utmaningar för rättssystemet och påverkar också hur forskningen bedrivs. Familjerätten är därför ett mycket dynamiskt forskningsområde med ständig samhällelig relevans.

Familjerättsforskningen bedrivs i nära samarbete med fakultetens forskare i internationell privaträtt. Därutöver finns ett brett spektra av nationella och internationella nätverk och samarbeten. Genom läroböcker, kommentarer och kursmedverkan bidrar forskarna till att öka kunskapen i det omgivande samhället om den familjerättsliga regleringen.

Aktuell forskning

Forskningen vid fakulteten har under senare år varit nära knuten till förändringar i samhället och har bland annat avsett harmoniseringsfrågor såväl inom Norden som inom Europa, skydd för svagare part i olika familjerättsliga regleringar, ställföreträdarskap, vårdnadsrelaterade frågor samt familjerättsliga frågor i kölvattnet av förändringar inom välfärdssamhället.


Kontaktperson

Anna Singer


Nätverk

Commission on European Family Law
The Impact of Religion 

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2024-04-22