Fastighetsrätt

Forskning som knyter an till fastighetsrätt är inriktad mot samhällsbyggande och konstitutionella aspekter, förvärvsfrågor, nyttjande av fastigheter, vattenföretag, kredit- och obeståndsfrågor samt skatteaspekter.

Mark och vatten utgör grunden för mer eller mindre all mänsklig aktivitet. Stora delar av den juridik som reglerar mark och vatten utgör i vid mening fastighetsrätt.

Traditionellt har fastighetsrätten delats in i allmän och speciell fastighetsrätt och varit en del av civilrätten. Numera utgör forskning om fastigheter och regleringen av sådana centrala moment även inom flera andra rättsområden, till exempel miljörätten och den konstitutionella rätten.

Syftet med forskningen är att generera kunskap som ger förutsättningar för en allsidig diskussion om rättens verkningar, funktion och ändamål. Därmed kan forskningen ingå som underlag för nationella och internationella beslutsfattare.

Vid fakulteten finns Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF), som är navet för detta samarbete. Genom läroböcker, kommentarer och kursmedverkan bidrar forskarna till den fastighetsrättsliga kompetensen i det omgivande samhället.

Aktuell forskning

Bland ämnesområden som behandlats i forskningen vid fakulteten de senaste åren kan nämnas ägarlägenheter, säkerhetsfrågor samt expropriationsersättning och skyddet för äganderätten.
Fastighetsrättslig forskning bedrivs ämnesövergripande och i samarbete med nationella och internationella nätverk.


Kontaktperson

Marc Landeman


Webbsida

Institutet för fastighetsrättslig forskning


Nätverk

The Common Core of European Private Law
Institutionen för Fastigheter och Byggande, KTH

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2024-03-08