Finansrätt

Forskning inom finansrätt är inriktad mot svensk och internationell skatterätt. Rättsområdet kännetecknas av dels en omfattande lagstiftning med hög ändringstakt, dels en stark internationalisering.

I fokus för forskningen är det systematiska studiet av finansrätten som den kommer till uttryck i huvudsakligen nationell lagstiftning, EU-rätt, skatteavtal, rättspraxis, förarbeten och myndighetspraxis. Svensk och internationell företagsbeskattning är centrala områden. På grund av den höga ändringstakten i lagstiftningen är behovet av rättsvetenskaplig forskning inom området av stor nationell betydelse Internationell individbeskattning och mervärdesbeskattning är viktiga forskningsfält.

Av central betydelse är hur dessa områden förhåller sig till Sveriges internationella åtaganden, i form av grundläggande friheter i EU-rätten, EU-rättsliga direktiv och skatteavtal. I anknytning till finansrätten finns ämnet företagsrätt, som bland annat avser redovisningsområdet.

Forskarna bedriver en omfattande konferens- och seminarieverksamhet och är delaktiga i flera internationella nätverk. Flera av dem är också verksamma som redaktörer och korrespondenter för svenska och utländska skattetidskrifter.

Aktuell forskning

Flera av de nuvarande projekten inriktas mot EU-skatterätt, skatteavtal och komparativ skatterätt. Den ökade rörligheten för kapital över nationsgränserna har medfört en betydande skattekonkurrens mellan stater. Kapitalinkomstbeskattning och företagsbeskattning är viktiga forskningsfält. En särskild inriktning är beskattning av företagsgrupper och omstruktureringar. Nära länkat till företagsbeskattningen är studiet av det mer internationaliserade redovisningsområdet.

Principer och metoder för internationell beskattning undersöks i projekt där också utbyte av skatteupplysningar mellan stater och internationell dubbelbeskattning behandlas. Mervärdesbeskattning av stiftelser och ideella föreningar samt utflyttningsbeskattning av kapitalinkomster, är exempel på andra forskningsområden.


Kontaktperson

Mattias Dahlberg


Nätverk

International Fiscal Association (IFA)
European Association of Tax Law Professors (EATLP)

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2023-01-12