Folkrätt

Inom den folkrättsliga forskningen studeras den rättsordning som gäller mellan stater, internationella organisationer och andra folkrättssubjekt. Enskilda fysiska och juridiska personer utgör endast i begränsad utsträckning folkrättsliga subjekt.

Det decentraliserade rättsskapande som kännetecknar den internationella rättsordningen gör att gränsen mellan gällande rätt (lex lata) och rätten som den borde eller skulle kunna vara (lex ferenda) är svårare att dra i folkrätten än i andra juridiska ämnen.

Staterna kan sägas ha ett tolkningsföreträde som gäller innehållet i folkrättsliga regler, men i vissa fall har staterna accepterat gemensamma auktoritativa tolkningsorgan, till exempel domstolar.

Folkrättens betydelse har ökat avsevärt som en följd av globaliseringen. Globaliseringen medför även att gränsen mellan folkrätten och den nationella rätten samt europarätten blir mindre skarp. Lagstiftningsarbetet har till stor del internationaliserats.

Aktuell forskning

Forskning som besdrivs i dag vid fakulteten behandlar mänskliga rättigheter och folkrättens konstitutionalisering, polissamarbete och internationella sanktioner, internationella domstolars inbördes påverkan samt frågor rörande våldsanvändning och krigets lagar.


Kontaktperson

Iain Cameron
Inger Österdahl

Forskare

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2021-03-04