Företagsrätt

Ämnet företagsrätt omfattar i sin vidaste mening i princip all ekonomiskt relaterad juridik som påverkar näringsliv och företagande. Syftet med forskningen är framförallt att skapa ny kunskap om hur olika delar inom företagsrättens område samspelar med varandra.

Huvuddelen av den forskning som bedrivs är relaterad till redovisningsrätt, associationsrätt och skatterätt och gränslandet mellan dessa discipliner och omfattar såväl nationella som internationella frågeställningar. Avsikten är att utvidga forskningen till andra rättsområden, till exempel ekonomisk straffrätt och gränssnittet mot redovisningsrätten, ekonomisk förvaltningsrätt och revision.

En hög kunskapsnivå i ämnet säkerställs också genom exempelvis författande av läroböcker, etableringen av ett nätverk för akademiker och andra verksamma inom området samt genom kontakter med relevanta samarbetspartners inom såväl akademin som näringslivet.

Aktuell forskning

Under senare år har forskningen i ämnet företagsrätt haft sin tyngdpunkt på redovisningsrätt och sambandet mellan redovisning och beskattning. Detta har bland annat resulterat i en bok om redovisningsfrågor i skattepraxis och artiklar om bland annat ändrat bokslut, samband mellan redovisning och beskattning samt om olika normgivningsfrågor på redovisningsområdet.

Ett pågående forskningsprojekt handlar om gränsdragningen mellan eget och främmande kapital vid finansiering av näringsverksamhet. Projektet är företagsrättsligt med fokus på betydelsen för den skattemässiga hanteringen av hanteringen i redovisningsrätten. Ytterligare ett forskningsprojekt omfattar utländska företags svenska verksamheter. Projektet är skatte- och bolagsrättsligt och behandlar reglerna om fasta driftställen samt filiallagstiftningen.. Därtill bedrivs forskning om värdering av lager i skatte- och redovisningsrätten.


Kontaktperson

Jan Bjuvberg

Forskare

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2021-03-04