Företagsrätt

Forskningen inom företagsrätt inriktas mot juridik som rör företagande och företagare. De mest centrala rättsområdena är redovisningsrätt, skatterätt och aktiebolagsrätt. Inte sällan rör forskningen situationer när två eller flera rättsområden samtidigt aktualiseras. Det kan exempelvis vara frågor om redovisning och aktiebolagsrätt, redovisning och beskattning, redovisning och konstitutionell rätt.

Anknytningen till internationell rätt och europarätt är stark. Stora delar av redovisningsrätten bygger på direktiv från EU och preciseras i stor utsträckning baserat på ett internationellt regelverk. Det sista har starka influenser även på svensk nationell normgivning på området. På skatterättens område är inverkan av internationell rätt stark, exempelvis genom skatteavtal mellan stater. Även EU-rätten har stark inverkan, dels genom olika direktiv på skatteområdet och dels genom EU-domstolens rättspraxis rörande fördragsfriheterna.

Aktuell forskning

Forskningen inom redovisningsrätten bedrivs idag med inriktning mot aktieägartillskott. Det gäller  framförallt frågan om gränsdragningen mellan vad som är ett aktieägartillskott och vad som utgör intäkt respektive kostnad för mottagaren respektive den som lämnar tillskottet.
Ytterligare ett projekt rör folkrättsliga aspekter på vissa företeelser rörande skatteavtal. Skatteavtal är folkrättsliga traktater, men i det svenska dualistiska systemet införlivas de också som lag. För den enskilde är det alltså den genom riksdagen antagna lagen om införlivande av ett skatteavtal som tillämpas.


Kontaktperson

Jan Bjuvberg


Nätverk

Centrum för Skatterätt/Skatterättsligt forum

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2022-08-18