Förvaltningsrätt

Forskningen har en bred inriktning mot projekt som rör allmän förvaltningsrätt och kommunalrätt och delar av den speciella förvaltningsrätten. I forskningen ingår europarättsliga och miljörättsliga aspekter liksom polisrätt, utbildningsrätt och diskrimineringsfrågor.

Forskarna har aktiva samarbeten med andra forskningsmiljöer inom och utanför rättsvetenskapen, medverkar i utredningar och tar emot uppdrag från myndigheter och organisationer. De bidrar till kunskapsuppbyggnaden genom bland annat läroböcker och antologier under medverkan av flera forskare.

Aktuell forskning

På senare år har forskningen handlat om organisation, styrning och kontroll av den offentliga förvaltningen, jäv, diskriminering och korruption samt om EU-medlemskapets betydelse för den svenska förvaltningen.

Bland aktuella forskningsprojekt kan nämnas projekten jäv i offentlig förvaltning, rättskraften inom förvaltningsrätten och korruption ur ett offentligrättsligt perspektiv. Ett annat projekt behandlar europeiseringens följder för den svenska förvaltningsmodellen och de svenska förvaltningsmyndigheternas ställning vid genomförande av EU-rätten. Projektet Rättslig reglering av universitet och högskolor behandlar den svenska utvecklingen på området i ett komparativt nordiskt perspektiv.


Kontaktperson

Olle Lundin
Lotta Lerwall


Nätverk

Statskontoret
Riksrevisionen
European Group of Public Law

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2022-10-03