Immaterial- och marknadsrätt

Forskningen inom immaterial- och marknadsrätten gäller konkurrensförutsättningarna på olika marknader och handlar främst om EU-rättens utveckling och samspel med svensk rätt.

Immaterialrätter ger innehavarna ensamrätter till värdefulla delar av produkter eller tjänster exempelvis tekniska egenskaper, kännetecken för en produkts ursprung, former eller personliga och konstnärliga uttryck. Marknadsrätten består huvudsakligen av konkurrens- och marknadsföringsrätt, som syftar till att skapa en sund konkurrens genom att reglera konkurrensbegränsningar och former för reklam. Det övergripande målet inom forskningen är att öka förståelsen för rättsområdena och att påverka dessa i för samhället positiv riktning. På sikt kan sådan forskningen leda till teknisk och ekonomisk utvecklingen och ny kultur.

Forskarna inom immaterial- och marknadsrätt deltar aktivt i samarbeten med nordiska och europeiska forskare inom området. Gruppen samverkar också med samhället i stort, företag, myndigheter och intresseorganisationer. Genom artiklar och böcker bidrar forskarna till kompetensen i Sverige inom immaterial- och marknadsrätt.

Aktuell forskning

Under senare år har tyngdpunkten i forskningen avsett olika former för kommersialisering av immaterialrättigheter genom avtal, exempelvis licenser. Projekten omfattar bland annat undersökningar av förhållandena i svenska patentprocesser, de konkurrensrättsliga villkoren för fusioner mellan bolag, konsumenters möjligheter att utnyttja upphovsrättsligt skyddad musik och film, samt utgångspunkter för skadestånd vid immaterialrättsintrång. Ett större forskningsprojektet studerar on-line apotek och konkurrensrätt.


Kontaktperson

Bengt Domeij


Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2022-09-08