Impact of Religion – Challenges for Society, Law and Democracy

Forskningsprogrammet ”The Impact of Religion - Challenges for Society, Law and Democracy” är en tvärvetenskaplig satsning vid Uppsala universitet, som löper över en period om 10 år och som har som syfte att belysa religionens betydelse i samhället utifrån ekonomiska, sociala, politiska, kulturella och juridiska perspektiv i Sverige och i de nordiska länderna. Programmet involverar ett 60-tal forskare från sex skilda fakulteter, varav ett tiotal deltar från Juridiska fakulteten.

Sedan år 2008 bedriver Uppsala universitet tack vare så kallat Linnestöd* detta 10-åriga tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Finansieringen för forskningen uppgick inledningsvis till 50 miljoner kronor för hela denna period.

I en publicerad rapport över resultaten från en halvtidsutvärdering får Impact of Religion mycket goda vitsord och föreslås få tio procent i ökat stöd. Bland annat nämns följande på sidan 24 i rapporten:

The level of collaboration across Faculties and between departmental units enabled by the Linnaeus grant is impressive and IMPACT has become a hub of national and international excellence.” […] ”IMPACT is an excellent, vibrant and well-functioning centre that has put religion back on the agenda of social sciences. IMPACT involves multidisciplinary faculty and doctoral students providing true interdisciplinary and trans-disciplinary interactions across a very wide spectrum of expertise.

Utvärderingen, som genomfördes av externa bedömare, har bland annat fokuserat på vetenskaplig kvalitet, spridning av forskningsresultat, universitetets engagemang, jämställdheten i de berörda forskningsmiljöerna samt rekrytering av internationella forskare. Utvärderingen utgick bland annat från en självvärdering, intervjuer och platsbesök.

Programledare i styrgruppen för Impact of Religion är Per Pettersson, professor i religionssociologi. Biträdande programledare i styrgruppen är professor Anna-Sara Lind som år 2014 efterträdde professorn i internationell privat- och processrätt vid fakulteten Maarit Jänterä-Jareborg.

* Vetenskapsrådet och forskningsrådet Formas stödjer 40 forskningsmiljöer inom olika vetenskapsområden med ett bidrag som kallas Linnéstöd. Bidraget syftar till att utveckla strategiska och internationellt konkurrenskraftiga forskningsgrupper vid svenska universitet och högskolor. Linnéstödet uppgår till mellan fem och tio miljoner kronor per år under en tioårsperiod för varje miljö.

► Mer om Impact of Religion
► Mer om programmets organisation
► Publikationer inom Impact-programmet


Juridiska fakultetens forskare som ingår i Impact-programmet

Anna-Sara
Biträdande programledare:
Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt

Mosa Sayed, jur. dr i internationell privaträtt
Margareta Brattström, professor i civilrätt
Anna Singer, professor i civilrätt
Victoria Enkvist, jur. dr i konstitutionell rätt
Kavot Zillén, doktorand i medicinsk rätt
Rebecca Stern, docent i folkrätt
Mats Kumlien, professor i rättshistoria
Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privat- och processrätt
Iain Cameron, professor i folkrätt
Patrik Bremdal, jur. dr i konstitutionell rätt


► Samtliga forskare i Impact-programmet