Kapitalmarknadsrätt

Forskningen är i första hand inriktad mot associationsrätt, främst aktiebolagsrätt, bolagsstyrning, transaktionsjuridik, börs-, aktiemarknads- och värdepappersmarknadsrätt samt rörelserätt.

En viktig uppgift för forskningen är att undersöka ämnesområdets grundläggande principer, metoder och systematik och att visa hur kunskap om detta kan användas i rättslig problemlösning, vid tillsyn och vid reglering av kapitalmarknadsrättsliga förhållanden.

Basen för forskningen är innehållet i den gällande rätten. De kapitalmarknadsrättsliga forskningsområdena kännetecknas av en snabb rättsutveckling som ofta har europarättslig eller internationell bakgrund.

Forskningsområdet gränsar mot förmögenhetsrätt, insolvensrätt, redovisningsrätt och skatterätt. Delar av forskningen inom ämnet företagsrätt, till exempel om bolagsstyrning, ägarstrukturer och kapitalfrågor faller inom ramen för området.

Aktuell forskning

Forskningen har under de senaste åren haft sin tyngdpunkt i aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt. Under den sista tiden har flera nya forskningsprojekt tillkommit inom ett vidare kapitalmarknadsrättsligt område.

I aktiemarknads- och börsrätt bedrivs forskning om svenska, europeiska och internationella förvärv och överlåtelser av företag, främst takeover-erbjudanden, Management Buy Outs och Mergers & Acquisitions, samt incitaments- och bonusprograms roll på aktiemarknaden.

Dessutom bedrivs en studie av börsrättsliga forskningsbehov i framtiden. Forskning om bolagsstyrning sker också i projekt som inriktas mot arbetsrättsliga frågor respektive insolvensrätt, det vill säga frågor kring företagsrekonstruktion och konkurs.

Andra projekt undersöker reglering och tillsyn på kapitalmarknaden, exempelvis studier om god sed som regleringsteknik, självreglering på kapitalmarknaden och om finansiell reglering och tillsyn i banker.


Kontaktperson

Daniel Statin

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2023-08-11