Konstitutionell rätt

Forskningen inom konstitutionell rätt inriktas mot institutionella frågor, frågor om styrning och kontroll och analyser av rättighetsfrågor. Ämnet har en inneboende gränsöverskridande karaktär.

En viktig ansats är att anknyta till andra offentligrättsliga ämnen i vid mening samt till processuella och privaträttsliga regelverk.

Anknytningen till internationell rätt och europarätt är stark, inte minst genom att dessa rättsordningars inverkan på det svenska rättssystemet står i fokus för mycket av forskningen i ämnet.

Forskarna samarbetar aktivt med andra forskningsmiljöer inom såväl rättsvetenskap som andra vetenskapsgrenar. Vidare deltar man i utredningsväsendet, i myndigheters utbildningsverksamhet och författar läromedel på området.

Aktuell forskning

Den institutionellt inriktade forskningen har på senare tid inriktats mot domstolar och domare, lagrådets roll i lagstiftningsarbetet och konstitutionsutskottets roll i författningen.

På området för styrning och kontroll har forskningen kretsat kring statstjänstemännens ställning och hur förändringar påverkat förvaltningen som genomförare av statens politik. Dessutom undersöks hur så kallad lagprövning ska förstås i dagens rättsordning. När det handlar om rättighetsskydd har näringsfrihet och äganderätt, sociala rättigheters ställning, religionsfriheten och dess innebörd samt yttrandefrihetsrättliga studier varit i fokus.


Kontaktperson


Anna Jonsson Cornell

Nätverk

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2023-10-10