Migrationsrätt

Vid Juridiska fakulteten finns en stark migrationsrättslig forskningsmiljö. Satsningen på migrationsrätt initierades 2010 och 2011 var starten för forskningsnätverket Lund/Uppsala Migration Law Network, L/UMIN, (numera GL/UMIN) som är ett samarbete mellan de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Göteborgs universitet samt filosofiska institutionen, Uppsala universitet. Forskningsnätverket är idag ett av de största på migrationsrättens område i Sverige och Skandinavien. Den migrationsrättsliga forskningsmiljön på juridiska fakulteten i Uppsala fungerar som ett nav för nätverket.

Forskarna i migrationsrättsmiljön samverkar på olika sätt med andra delar av samhället, exempelvis genom att delta i olika typer av debatter, hålla föredrag, och genom att bidra med expertis i statliga organ och utredningar. Den migrationsrättsliga miljön vid Juridiska fakulteten i Uppsala har under åren som gått sedan starten beviljats ytterligare medel för forskning såväl internt på Uppsala universitet som från externa forskningsfinansiärer.

Aktuell forskning

Bland pågående forskning kan bland annat nämnas Nordic Refugee Determination: Advancing Data Science in Migration Law (Nordasil) som är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt med syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar asylbeslut och varför asylbeslut i snarlika ärenden kan skilja sig så mycket åt som idag är fallet mellan olika länder och olika regioner. Nordasil är finansierat av Nordforsk, pågår 2021-2024 och leds från Köpenhamns universitet. Uppsala är ansvarigt för det delprojekt som handlar om medicinsk bevisning. Delprojektet involverar forskare från juridiska institutionen (Rebecca Thorburn Stern och Isa Cegrell Karlander) samt från institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Mer information om Nordasil finns här https://www.nordforsk.org/sv/projects/nordic-refugee-determination-advancing-data-science-migration-law-nordasil. Vidare kan nämnas den forskning som sker inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsnätverket "Migration as a Legal and Political Process", finansierat av CIRCUS (Centre for Integrated Research on Culture and Society) vid Uppsala universitet 2020-2022. Nätverket samlar forskare verksamma vid Uppsala universitet i juridik, historia, filosofi, samhällsvetenskap och teologi med syftet att utveckla forskning om migration som en rörelse inte bara geografiskt utan även i tid. Forskningsnätverket har bland annat initierat projekt om familjerelaterad migration samt har nyligen startat ett projekt om statslöshet. Vidare kan nämnas projektet "Barnkonventionen som nationell lag: någon skillnad för asylsökande barn?" (2016-2021) finansierat av Ragnar Söderbergs stiftelse (projektledare Rebecca Thorburn Stern, se https://ragnar.soderbergs.org/anslagsdatabas/)..

Forskare

Daniel Hedlund, post-dok-forskare med inriktning på migration 2019-2021. Hedlunds post-dokprojekt har fokuserat på ensamkommande barns villkor i förhållande till asylprövning och godmanskap intresserad även av integrationsfrågor relaterade till socialrätten samt metodologiska diskussioner om mångvetenskap. Hedlund är även knuten till Uppsala Forum samt till Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS). Se profil här https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N19-1924

Isa Cegrell Karlander, post-dokforskare inom projektet Nordasil (se ovan) 2021-2023. Cegrell Karlander är doktor i förvaltningsrätt och disputerade 2021 på avhandlingen ”Migrationsdomstolens utredningsskyldighet”. Se profil här https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N12-2089.

Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt. Thorburn Sterns forskning rör sig främst inom fälten asylrätt och mänskliga rättigheter. Se profil samt CV här https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N1-386.

Maria Bexelius, doktorand i folkrätt. Bexelius är verksam inom migrationsrätt och internationell rätt samt mänskliga rättigheter. Pågående forskningsprojekt (avhandling) är ”Refugee law, power and the (re)production of inequality”. Bexelius är även verksam vid Enskilda Högskolan Stockholm Se profil här https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N12-2087.

Lina Melén, doktorand i internationell privat- och processrätt. Meléns avhandlingsarbete belyser samspelet mellan internationell privat- och processrätt och migrationsrätt, med fokus på frågor om erkännande av utländska äktenskap och andra statusförhållanden. https://katalog.uu.se/profile/?id=N19-1903.

Kontaktperson

Rebecca Thorburn Stern

___________________________________________________________________________

Nätverk

Göteborg Uppsala/Lund Migration Law Network, GL/UMIN (the website is being restructured)
Migration as a Legal and Political Process/CIRCUS
Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (CRS)
Nordic Institute for Migration (NIM)
Barnrättscentrum, Stockholms universitet
Odysseus Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe

Senast uppdaterad: 2022-03-21