PROSPEC - VIPA

Artskydd och beslutsprocesser - ett interdisciplinärt forskningsprogram om integreringen av naturvetenskaplig kunskap och riskvärdering i förvaltning och domstolsprövning

Artskydd och beslutsprocesser

PROSPEC - Ett interdisciplinärt forskningsprogram om integreringen av naturvetenskaplig kunskap och riskvärdering i förvaltning och domstolsprövning

Miljöbeslut handlar ofta om att tillåta verksamheter med utsläpp och annan omgivnings-påverkan eller uttag av naturresurser under förutsättning att de inte äventyrar miljön för nutida och kommande generationer. Förhållandet mellan verksamheterna och deras på-verkan på miljön är ofta komplexa och besluten får baseras på riskvärderingar eller tänkta scenarier. Miljölagstiftningen utgår därför från försiktighetsprincipen och här används koncept som miljökonsekvensbeskrivningar, Natura 2000-bedömningar och liknande för att försäkra att besluten grundas på vetenskaplig kunskap eller värdering av risker. Till stöd för bedömningarna har också utvecklats begrepp som ”betydande miljöpåverkan” och ”gynnsam bevarandestatus” samt termer som ”nyckelhabitat” och ”rödlistning”. Medvetenheten om hur teknisk/naturvetenskaplig kunskap och osäkerhet implementeras i beslutsfattande på miljöområdet är emellertid mycket bristfällig. Vårt forskningsprojekt – ett samarbete mellan rättsvetare och ekologer – syftar därför till att öka kunskapen på detta område genom en studie om hur naturvetenskaplig kunskap används i miljöbesluts-processer som gäller aktiviteter som har påverkan på skyddade arter i två situationer; dels tillstånd för vindparker, dels skogsbruk. Inledningsvis vill vi studera hur den naturvetenskapliga kunskapen och osäkerheten har hanterats i olika beslut under en femårsperiod. Därefter vill vi analysera hur effektivt beslutssystemen och domstolskontrollen förmådde hantera lagstiftningens krav på skydd av de arter som kunde påverkas. Slutligen diskuterar vi vilka slutsatser och rekommendationer som kan dras från detta material.

VIPA - Vindkraft och oförutsedd påverkan på arter och deras livsmiljöer

Projektet ”Vindkraft och oförutsedd påverkan på arter och deras livsmiljöer” (VIPA) är en fortsättning av PROSPEC som följer upp vindkraftetableringar med inriktning på artskydd. Utgångspunkten för forskningen är att tillstånd för vindkraft ges under förutsättningen att bevarandestatusen inte försämras regionalt/lokalt för arter och livsmiljöer (oftast fåglar och fladdermöss). Tillstånden kan ändras efter viss tid eller i förtid om otillåten skada uppstår. För att kontrollera påverkan på arter utfärdas villkor om utredningar eller kontrollprogram. Genom att studera samtliga tillståndsbeslut under en tvåårsperiod vill forskarna analysera hur uppföljningen utformas i villkor och kontrollprogram. En fördjupad studie görs av ett urval av vindkraftsetableringar för att undersöka hur utredning enligt villkoren har genomförts, vilka resultat som har framkommit och hur den informationen hanterats av tillsynsmyndigheterna. Analyser kommer även att omfatta information om påverkan på arter som tillsynsmyndigheten fått genom tillsynen eller genom anmälningar från allmänheten.  


PROSPEC är ett samprojekt mellan SLU ArtDatabanken och Juridiska institutionen, med finansering av Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad: 2021-10-15