Publikationer

Artskydd och beslutsprocesser. Jan Darpö & Jonas Sandström. Slutrapport från PROSPEC – Ett interdisciplinärt forskningsprogram om integreringen av naturvetenskaplig kunskap och riskvärdering i förvaltning och domstolsprövning. Naturvårdsverket rapport 7007/oktober 2021

Vem kan man lita på
Om den kontroveriella vindkraftstatistiken. Nättidningen JPMiljönet 2020-05-13.

►Vindkraften och hänsynen till arterna - Djupstudie av 19 ärenden om tillstånd till vindkraft. Jonas Sandström, ArtDatabanken vid SLU, opublicerad.

►Konsulenten och knäroten. Om Skogssyterelsens handläggning av artskyddsärenden. Förvaltningsrättslig Tidskrift 1/2021, sid. 101-137

►Bilaga till Konsulenten och knäroten Skogliga beslut 2018-19 i fyra distrikt av Skogsstyrelsen.

Darpö, J: Om allmänhetens stöd och icke-beslut i skogen. Nättidningen JPMiljönet 2020-11-23

Hur många fick lov? Statistik och betraktelser över tillstånd till vindkraft på land och till havs. Nättidningen JPMiljönet 2020-05-13

Should locals have a say when it’s blowing?The influence of municipalities in permit procedures for windpower installations in Sweden and Norway. Nordic Environmental Law Journal 2020:1, pp. 59-79

Hur många fick lov?Hur många fick lov? Och varför fick de andra nobben? - Statistik och betraktelser över tillstånd till vindkraft på land och till havs. Uppsala Faculty of Law. Working paper 2020:1

Bilaga till forskningsrapporten Hur många fick lov?

Understanding the Nuts and Bolts –
Scientific and Technical Knowledge in Environmental Litigation: National solutions, EU requirements and current challenges
Manuskript antagen för publicering i en antologi som kommer att publiceras på Edward Elgar under 2018

Hitta vilse i skogen.
Reflektioner kring höstens underrättsavgöranden om det EU-rättsliga artskyddet vid skogsbruk. Nättidningen JPMiljönet 2017-11-21 (Del 1) och 2017-11-23 (Del 2).

Senast uppdaterad: 2021-10-25