Sak- och insolvensrätt

Forskningen i sakrätt och insolvensrätt bedrivs på bred front. Den är inriktad på dels analys och utveckling av allmänna principer, dels undersökningar av svårbedömda tillämpningsfrågor och framtagande av nya regler i samspel med internationell utveckling.

En stor del av forskningen har omedelbar praktisk betydelse genom att oklarheter i gällande rätt klarläggs för att underlätta tillämpningen för domstolar, myndigheter och enskilda aktörer. Dessutom är forskningen ofta inriktad på att identifiera områden där det behövs bättre eller ny lagstiftning och att dra upp riktlinjer för reformerade regler.

Inte sällan föranleds Högsta domstolen att ta upp och avgöra av forskarna formulerade prejudikatfrågor. Forskarna verkar också för att nya lagstiftningsprojekt sätts igång och har i olika roller medverkat i flertalet statliga utredningar på området under de senaste 25 åren. De har gällt bland annat kommission, godtrosförvärv, finansiell leasing, förmånsrättsordningen, gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden, rekonstruktion av krisbanker och ett samlat insolvensförfarande.

En viktig roll i utvecklingen av insolvensrätten spelar den till fakulteten kopplade Stiftelsen Insolvensrättsligt forum, som har att främja insolvensrättslig debatt och forskning. Stiftelsen arrangerar regelbundet storkonferensen Insolvensrättsligt forum med och för insolvensintressenter ur alla läger. Forumet dokumenteras i bokform och lyfter fram nya och aktuella ämnen för debatt inför en bred publik. Exempel på ämnen är immaterialrätt vid konkurs, abandonering, miljöansvar i konkurs, EU:s insolvensförordning och riskkapitalets ställning vid företagsrekonstruktion.

Aktuell forskning

Forskningen i insolvensrätt har på senare år i hög grad sammanfallit med huvudämnena vid Insolvensrättsligt forum och de större lagstiftningsprojekten. Fokus har legat på främst rekonstruktions-, ackords- och strukturfrågor. 

Inom sakrätten är ett huvudtema separationsrättens gränser och förutsättningar. Det rymmer bland annat studier om tredje mans rätt vid kommission, direktkrav, fastighetstillbehör, samäganderätt, finansiell leasing, tradition och specialitet.


Kontaktpersoner

Laila Zackariasson
Peter Strömgren
Jonatan Schytzer
Mikael Möller
Torgny Håstad
 


Nätverk

Stiftelsen Insolvensrättsligt forum
Nordiska insolvensnätverket
Stockholm Centre for Commercial Law
Justitiedepartementet
Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet i Sverige
Ackordscentralen
Svenska Bankföreningen
Finansbolagens Förening
Skatteverket

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2024-03-08