Språk- och diskursdimensioner

Denna forskning fokuserar på de aspekter inom vetenskapsteorin och filosofin som omfattar språket i vid mening. Inom denna ram riktas intresset mot hur de språkteoretiska tillämpningarna kan ta sig uttryck i konkretiserande närläsningar av ett rättsområde eller en rättsfråga.

Forskarna inom ämnet odlar det tilltagande intresset för vetenskapsteoretisk applicering inom materiell rättsforskning. Utgångspunkten för forskningen är att kombinera så kallad rättsdogmatik med teoretiska redskap inom språk- och diskursteori. Teman såsom berättelsestrukturer, kommunikativt handlande, argumentationsramar, retoriska aktiviteter konkretiserar därmed de juridiska problemlösningarna och deras legitimering.

En grundtanke är att tematisera både påverkansfaktorer och praktiska resultat av de ständiga skiftningarna inom rättslivet. Genom att fokusera på de språkliga och diskursiva kontexterna är ambitionen, att ge forskningen en ny vital dimension, involverande såväl teoretiskt intresse som praktisk relevans.

Aktuell forskning

I ett pågående forskningsprojekt undersöks de rättsliga argumentationsformernas utveckling där både diskursteoretiska och narratologiska metoder används för att avläsa de rättsliga legitimeringsstrukturerna inom ersättningsrätten. I en färsk avhandling om kollektivavtalsrätten studeras utifrån en narratologisk rättsdogmatik, hur arbetsrätten skapas och vidmakthålls. Här analyseras såväl samhällsförändringars roll som vetenskapens roll i den juridiska diskursen.

I en annan avhandling om tolkning och utfyllnad behandlas de dogmatiska grundstrukturerna i den allmänna avtalsrätten. I avhandlingen blir den klassiska distinktionen mellan tolkning och utfyllning föremål för en kantiansk och Wittgensteininfluerad “språkkritisk” undersökning. Flera pågående doktorandprojekt har vidare anknytning till forskningsgruppens språkteoretiska frågeställningar.


Kontaktperson

Håkan Andersson

Forskare

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2022-03-01