Straffrätt

Forskningen är inriktad mot den nationella och internationella straffrätten och den funktion som denna institution har genom att tillhandahålla och reglera straffet. Verksamheten är till stor del inriktad på frågor om hur ansvar kan och bör kunna utkrävas samt hur olika straffrättsliga sanktioner lämpligast bör användas.

Forskningen inom ämnet fokuserar framförallt på straffrättens allmänna del, internationell straff- och straffprocessrätt, påföljdsbestämning samt straffrättsfilosofi, -teori och -politik.

Forskare inom straffrättsmiljön i Uppsala har av tradition ett intensivt och integrerat samarbete med forskare i Norden och övriga Europa. Kollegor från såväl de svenska universiteten som utländska kolleger besöker regelbundet fakulteten. Vid sidan av detta medverkar forskarna i flera statliga utredningar och i andra lagstiftningssammanhang. Därutöver finns ett omfattande samarbete med praktiker och fortbildning av domare. Forskarna strävar efter att upprätthålla en hög kompetens i svensk straffrätt och att bidra till kunskapsförsörjningen genom bland annat läroböcker, vetenskapligt inriktade böcker, artiklar och lagkommentarer.

Aktuell forskning

Områden som studerats under de senaste åren är bland annat polisens laga befogenhet och dess förhållande till förvaltningsrättens befogenhetsnormer i polislagen samt skadestånd för kränkning genom brott, där förhållandet mellan å ena sidan brott och straff och å andra sidan civilrättsliga sanktioner analyseras. Läran om brottslighetskonkurrens och konflikter mellan olika straffrättsliga normer är ett annat forskningsområde.

Bland pågående forskning kan nämnas ett projekt om likgiltighetsuppsåt. Ett annat projekt rör objektivitetsprincipen i den polisiära verksamheten. Dessutom undersöks utvidgat förverkande och de internationella straffprocessuella aspekterna av den nya regleringen av detta. Slutligen pågår en studie om företagsbot som behandlar dess rättsliga ställning som sanktion i gränslandet mellan straffrätt och förvaltningsrätt.


Kontaktperson

Magnus Ulväng


Nätverk

Svenska institutet för straffrättsutveckling (SISU)
Criminalization Project, University of Stirling  

Forskare

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2021-03-04