Straffrätt

Forskningen i straffrätt är bred. Det kan handla om vad som rättsligt kännetecknar ett brott i allmänhet, men också om specifika brott eller grupper av brott av särskilt intresse. Mycket uppmärksamhet riktas också åt de olika sanktionerna. Men straffrättsforskning innefattar också mer grundläggande, teoretiska och filosofiska frågor.

Forskare inom straffrättsmiljön i Uppsala har av tradition ett intensivt och integrerat samarbete med forskare i Norden och övriga Europa. Kollegor från såväl de svenska universiteten som utländska kolleger besöker regelbundet fakulteten. Vid sidan av detta medverkar forskarna i flera statliga utredningar och i andra lagstiftningssammanhang. Därutöver finns ett omfattande samarbete med praktiker och fortbildning av domare. Forskarna strävar efter att upprätthålla en hög kompetens i svensk straffrätt och att bidra till kunskapsförsörjningen genom bland annat läroböcker, vetenskapligt inriktade böcker, artiklar och lagkommentarer.

Aktuell forskning

Områden som studerats under de senaste åren har bl.a. gällt ekonomisk brottslighet och relationen mellan straffrätt och civilrätt med inriktning på BrB:s 8 och 10 kap. Beträffande sanktionssystemet har forskning bedrivits vissa av de särskilda rättsverkningar som förverkande och företagsbot (och anslutande frågor om straffansvar för juridiska personer). Vidare har en undersökning av likgiltighetsuppsåt genomförts. Tidigare har också begreppet medgärningsmannaskap undersökts rättsdogmatiskt.

Bland pågående forskning kan nämnas ett projekt rörande spörsmål relaterade till brottsoffrets nya roll i den svenska straffrätten, motsättningar mellan teori och praktik, det ”allmänna rättsmedvetandet” och dylika frågor (Hellström). Därtill har nyligen två projekt nyligen inletts, dels ett om penningtvätt (Almkvist), dels ett rörande betydelsen av brottsoffrets egna risktagande vid tillräknande av straffansvar. Syftet med det sistnämnda projektet är att undersöka hur ansvarsprövningen påverkas när den som har drabbats av en oönskad följd frivilligt har tagit en betydande risk (Arnemo-Björk). Ett projekt som avslutas inom kort rör medverkansläran, i vid mening, avseende s.k. internationella brott (Ingeson). Ett ytterligare projekt som avslutas i närtid rör humanitetsprincipens roll vid påföljdsbestämning och hur den förhåller sig till principen om relativ proportionalitet (Ulväng).


Kontaktperson

Magnus Ulväng


Nätverk

Centrum för polisforskning

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2023-10-10