Strategiska satsningar

Aktuella satsningar på utvalda forskningsmiljöer

Ett antal forskningssatsningar pågår för närvarande vid fakulteten. Syftet är att förstärka och bredda fakultetens forskningsprofil och att säkra dess ställning som en ledande forskningsinstitution nationellt och internationellt.


Migrationsrättligt samarbetsprojekt

Forskningsmiljön Lund/Uppsala Migration Law Network (L/UMIN) är ett samarbete mellan Uppsala och Lunds juridiska fakulteter som syftar till att lyfta och utveckla migrationsrätten i Sverige. Forskningen inom miljön belyser både internationella och nationella aspekter av migrationsrätten där såväl doktorand- som postdokprojekt ingår. Även ett antal seniora forskare är knutna till miljön, som nyligen beviljades medel av Europeiska flyktingfonden.

► Lund/Uppsala Migration Law Network hemsida


Internationell företagsbeskattning

Sedan några år tillbaka pågår en satsning på ämnet internationell företagsbeskattning inom ramen för en programprofessur. Forskningens fokus är att undersöka hur beskattningen av företag och deras medarbetare påverkas i en alltmer globaliserad ekonomi.

► Läs mer om satsningen här


Medicinsk rätt

Forskningen inom medicinsk rätt växer vid fakulteten. Uppsala utgör i dag ett centrum för ämnet i Sverige, och har under flera år även samordnat det nordiska forskningssamarbetet. Inom området studeras juridiska aspekter på bland annat hälso- och sjukvård, biomedicinsk forskning, rättsmedicin och läkemedelsområdet.

► Läs mer om satsningen här


Polissamarbete inom EU

Sedan 2009 pågår en satsning på forskning om polissamarbetet över EU:s gränser, inom ramen för en programprofessur. Knutet till området finns ett stort antal forskningsfrågor som rör straffrätten, straffprocessrätten, den konstitutionella rätten, förvaltningsrätten samt europarätten.

► Läs mer om satsningen här


Sanktionsrättens utveckling 

Inriktningen som knyter ihop bland annat straffrätt, folkrätt, vissa delar av civilrätten, EG/EU-rätt och mänskliga rättigheter är en satsning inom ramen för en programprofessur. Forskningen inriktas bland annat mot att sammanfatta och analysera utvecklingen av straffrättsliga och ”straffrättsliknande” påföljder inom Sverige, Norden och EU.

► Läs mer om satsningen här

Senast uppdaterad: 2023-08-10