Medicinsk rätt

Frågeställningarna inom den medicinska rätten, som också är ett forskningsämne vid fakulteten, täcker många av de traditionella rättsvetenskapliga disciplinerna. Forskningen bedrivs i nära kontakt med företrädare för etik, medicin, farmaci och vårdvetenskap.

Vid fakulteten finns landets enda professur i ämnet och flera nya rekryteringar av doktorander har ägt rum.

De senaste åren har studier kring intresseavvägningar och reglering av enskildas självbestämmande och integritetsskydd i vård och forskning varit i fokus. Det gäller exempelvis vid användningen av ny informationsteknik, biobankverksamhet eller medicinska insatser vid livets början och slut. Rättssäkerhet och rättsskydd för vuxna med nedsatt beslutsförmåga, liksom barns ställning i hälso- och sjukvården, har också studerats.

Ett annat område är betydelsen av kulturella och religiösa värderingar för de krav som kan ställas på hälso- och sjukvården, liksom vad detta innebär för tolkningen av grundläggande rättsprinciper i biomedicinen.

Påverkan från europeisk och internationell rättsutveckling, och nya krav på harmonisering eller i vissa fall hävdande av nationella rättstraditioner, lyfter också fram nya frågeställningar.

Samverkan med det omgivande samhället är viktigt för forskningen, då den snabba vetenskapliga utvecklingen medför ett ständigt behov av rättsliga analyser av nya möjligheter och risker.

Just nu växer flera medicinrättsliga forskningsmiljöer fram i Norden. Gränsöverskridande samarbete genom nordiska och internationella nätverk och gemensamma projekt, är därför betydelsefullt.

Kontaktperson: Anna-Sara Lind