Polissamarbete inom EU

Polissamarbetet över EU:s gränser är ett tillväxtområde. Det är en viktig del av ”Stockholmsprogrammet” –  EU:s arbetsprogram för rättsliga och inrikes frågor, som antogs av Europarådet 2009. Området är föremål för ett omfattande lagstiftningsarbete, både inom EU och nationellt. Knutet till detta finns ett stort antal forskningsfrågor.

Ett av dessa områden är frågor rörande dataöverföring. Dessa ska i framtiden regleras genom tillgänglighetsprincipen (principle of availability). Detta innebär att polisen i princip skall göra sina dataregister tillgängliga för poliskårer i andra EU medlemsländer.

Det så kallade ”Atlasrådsbeslutet” innebär att polisen från andra EU-länder kan bistå svensk polis i olika krissituationer. Biståndet kan bestå av såväl utrustning och expertis som genomförande av operationer. Gemensamma utredningsgrupper finns redan och användningen av dessa kommer att öka.

Ett forskningsområde knutet till detta är undersökningar av vilka implikationer denna utveckling har för utformandet av det svenska regelverket och de skyddsmekanismer som rör polisens användning av tvångsmedel.

Polisarbetet utgör hjärtat i statssuveräniteten. Myndighetsutövningen förutsätter klara bemyndiganden och tydliga regler om ansvarsutkrävande. För att möta transnationella nätverksbaserade hot måste polisen själva reagera genom mer nätverkande. Skapandet av tillfredställande strukturer och mekanismer för att utkräva ansvar från nätverksbaserad (transnationell) polis- och säkerhetsverksamhet, är därför också ett viktigt framtida forskningsområde.

I första hand kommer denna forskningsinriktning att bedrivas genom anordnande av seminarier och konferenser inom ämnena straffrätt, europarätt och även tillsammans med Centrum för polisforskning. Flera forskare inom fakulteten driver eller planerar olika projekt inom ämnesinriktningen.  

Programansvarig: Iain Cameron