Disputation: Svensk yttrandefrihet och internationell rätt – Den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten och dess relation till Europakonventionen, EU-rätten och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

  • Datum:
  • Plats: Zoom Disputation kan följas via Zoom med länken: https://uu-se.zoom.us/j/65748868380 Passcode: 569507.
  • Doktorand: Mikael Ruotsi
  • Arrangör: Juridiska institutionen
  • Kontaktperson: Estelle Lerceteau-Köhler
  • Disputation

Mikael Ruotsi disputerar i konstitutionell rätt

Opponent: Prof Vilhelm Persson, Lunds universitet
Ordförande: Prof Lotta Lerwall, Uppsala universitet

Disputationen kan följas via Zoom

Allmänheten erbjuds även möjlighet att ta del av disputationen på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket och Carolina Rediviva.

I avhandlingen undersöks hur skyddet för yttrandefriheten i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) förhåller sig det skydd för yttrandefriheten som Sverige genom internationella åtaganden har förpliktat sig att upprätthålla. Frågor som behandlas i avhandlingen är: På vilka sätt kan Sveriges internationella åtaganden påverka tolkningen och tillämpningen av TF och YGL? Kan det svenska konstitutionella skyddet för yttrandefriheten, med beaktande av de internationella åtagandena, tillämpas på ett mer koherent sätt? Vilket skydd ger Sveriges internationella åtaganden för de grundbultar som anses känneteckna TF och YGL?