Disputation: Fordrans uppkomst inom insolvensrätten

  • Datum:
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65656210431
  • Doktorand: Jonatan Schytzer
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Juridiska institutionen
  • Kontaktperson: Estelle Lerceteau-Köhler
  • Disputation

Jonatan Schytzer disputerar i civilrätt

Opponent: Prof Claes Martinson, Handelshögskolan, Göteborg
Ordförande vid disputationen: Prof em Mikael Möller

Disputation kan följas via Zoom. Allmänheten har möjlighet via en dator som fakulteten tillhandahåller i Universitetshusets hall att kunna följa disputationen. Vänligen använd sidodörren.

Tidpunkten för fordrans uppkomst är på många sätt fundamental inom insolvensrätten. För att en fordran över huvud taget ska få göras gällande i konkurs, alternativt omfattas av ett offentligt ackord eller av en skuldsanering måste den ha uppkommit före en viss kritisk tidpunkt. Dessutom är uppkomsttidpunkten avgörande för om kvittning i konkurs får ske liksom för om vissa rättshandlingar kan återvinnas.

Svårigheterna att avgöra om och när en fordran uppkommer aktualiserar även en hel del principiella spörsmål, såsom hur begrepp, principer och ändamålsresonemang används i rättstillämpningen, om förhållandet mellan regler och principer och om spänningen mellan obligationsrätt och insolvensrätt.

I avhandlingen behandlas såväl de specifika frågorna om fordrans uppkomst som de nämnda principiella frågorna. Det sker i ett samspel, i vilket en studie av de argument och argumentationslinjer som har använts i frågan om fordrans uppkomst studeras enskilt och i förhållande till varandra. Resultatet av denna studie får sedan bilda utgångspunkt för de mer specifika undersökningarna av vad som krävs för att en fordran ska uppkomma inom insolvensrätten.