Högre seminarium i offentlig rätt

  • Datum: –20.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Dag Mattsson, justitieråd vid Högsta domstolen och Lisa Löfberg, rådman
  • Arrangör: Juridiska institutionen: Anna-Sara Lind och Lotta Lerwall
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium

Anmäl deltagande på seminarium till forskningsamanuens maja.kristiansson-gran@jur.uu.se senast söndag den 19 september.

Ett förbud mot rasistiska organisationer, SOU 2021:27

Den parlamentariska kommittén om förbud mot rasistiska organisationer överlämnade i maj sitt betänkande. Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Kommittén analyserar i betänkandet vilket närmare utrymme för lagstiftning som grundlagen ger och gör bedömningen att en avgränsning till sammanslutningar vilkas rasistiska förföljelse är kriminell är nödvändig. Kommittén går sedan igenom skälen för och emot ett förbud och kommer fram till att samhällsutvecklingen nu har blivit sådan att skälen för ett förbud med tillräcklig styrka överväger skälen emot ett förbud. Kommittén föreslår att förbudet införs genom två nya brott, organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism.

Se hela inbjudan