Moa Lidén beviljas medel till internationell postdok

18 June 2019

Vetenskapsrådet beslutade nyligen att bevilja Moa Lidén, juris doktor i allmän rättslära vid Juridiska fakulteten, 3 150 000 kronor för att i en internationell kontext fortsätta sin forskning om hur tillförlitliga och påverkbara kriminalteknisk respektive vittnesbevisning är.

Tidigare i år fick Moa Lidén nära 2 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för forskningsprojektet ”Bevisning i brottmål – tillförlitlighet och påverkbarhet”, som nu samfinansieras av Vetenskapsrådet två år av tre.

Moa Lidén kommer att utgå från Centre for the Forensic Sciences, UCL, London, men kommer även att vistas vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag, Nederländerna, samt en kortare period i Irvine, Kalifornien.

Projektets övergripande syfte är att studera i vilken grad forensisk (kriminalteknisk) bevisning och vittnesbevisning, två vanligt förekommande bevistyper i brottmålsprocessen, är tillförlitliga och påverkbara. Syftet är även att påbörja en utvärdering av möjliga sätt att förhindra/mildra effekten av eventuella brister i dessa avseenden. Eftersom rättsliga aktörer regelmässigt fattar beslut baserade på forensisk och vittnesbevisning är kunskap om eventuella felkällor nödvändigt, exempelvis för en robust tillämpning av beviskravet utom rimligt tvivel. Projektet avser därför centrala rättssäkerhetsfrågor.

För att förverkliga projektets syfte kommer tre experimentella studier att genomföras med rättsläkare, radiologer och odontologer (Studie I), kriminaltekniker/forensiker (Studie II) och individer som agerar misstänkta samt vittnen (Studie III). Detta innefattar ett flertal scenario- och lab-baserade experiment.

Mer om Moa Lidén

Mer om Vetenskapsrådets utlysning av bidrag till internationell postdok

More News in English