Ett av 2019 års Oscarspris till forskare i miljörätt

4 December 2019

Ett av Uppsala universitets Oscarspris till yngre forskare har tilldelats Yaffa Epstein vid juridiska institutionen.

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som "genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet". Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation och kan delas mellan två lika förtjänta.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.

Yaffa Epstein är forskare i miljörätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har haft ett särskilt fokus på skyddet av vargstammen i såväl Sverige som andra länder i förhållande till EU-rättens reglering och inflytande på skyddet av vilda djur. Hon disputerade år 2017 och hennes rikhaltiga produktion även efter doktorsavhandlingen har använts flitigt, inte minst av Europeiska kommissionen.

Hennes forskning har vunnit stort intresse både i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. Till exempel har hon citerats i internationell media som i ”Der Spiegel” och under 2019 publicerades en artikel om naturens rättigheter i Science Magazine med henne som medförfattare. Efter disputationen har Yaffa Epstein också varit framgångsrik med att erhålla externa forskningsanslag och hon har erhållit mycket fina vitsord av sakkunniga. Innan Yaffa Epstein påbörjade forskarstudierna vid Uppsala universitet var hon verksam vid Minnesota Law School, USA.

Om Yaffa Epsteins forskning:

Yaffa Epstein skriver om naturens rättigheter i Science
Naturvetenskap och rättsvetenskap: Teori och metoder för tvärvetenskaplig miljöforskning (Riksbankens jubileumsfond)
Forskarporträttet: Yaffa Epstein

More News in English