Jane Reichel och Anna-Sara Lind undersöker etikprövning vid användning av personuppgifter i forsknin

14 October 2016

I somras beslutade regeringen att tillsätta en Forskningsdatautredning, som ska se över regelverket kring behandling av personuppgifter för forskningsändamål. En del i utredningen rör etikprövningsförfarandet och Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt, och Anna-Sara Lind, docent i offentligt rätt, är två av specialisterna i frågan.

Under våren 2016 beslutade EU om en Dataskyddsförordning, som är en ny reglering för personuppgiftsbehandling inom unionen. Dataskyddsutredningen i Sverige har i uppdrag att föreslå anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell svensk nivå.

En särskild Forskningsdatautredning ska nu föreslå en kompletterande reglering av behandling av personuppgifter för forskningsändamål. Syftet är att regleringen ska möjliggöra en lämplig behandling av personuppgifter för forskningsändamål samtidigt som den skyddar den enskildes fri- och rättigheter.

Forskningsdatautredningen ska i uppdraget se över flera delar, bland annat etikprövningsförfarandet, rättsmedicinalverkets registerförfattning och biobanksregistret.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 juni 2017 och slutredovisas senast den 8 december 2017.

Läs mer i kommittédirektivet (dir. 2016:65)
Mer om Jane Reichel
Mer om Anna-Sara Lind

More News in English