Ny forskningspublikation- Administrativa sanktionsuppgifter: En nordisk komparativ studie

21 maj 2018

Administrativa avgiftspåföljder av straffkaraktär har under de senaste åren stått föremål för ett växande intresse och debatt, inte minst i de nordiska länderna. Forskningsprojektet Administrativa sanktionsavgifter har kartlagt och analyserat rättsläget gällande sanktionsavgifter i Finland samt Sverige, Norge och Danmark. Projektet har fokuserats på undersökning av hur garantier för god förvaltning och rättvis rättegång kan säkerställas i förfaranden som gäller påförande av sanktionsavgift, samt överklagandet av dessa ärenden. I studien jämförs och analyseras dessa europarättsliga krav med de nationellrättsliga, nordiska undersökningar som utförts. Dessutom diskuteras principiella utgångspunkter som ska beaktas vid reglering av sanktionsavgifter.

Forskningsprojektet har genomförts i samverkan mellan Uppsala universitet och Helsingfors universitet. I forskargruppen har universitetslektorn Annika Nilsson vid Juridiska fakulteten i Uppsala ingått, tillsammans professor Leena Halila och doktorand Veronica Lankinen vid Juridiska fakulteten i Helsingfors. Projektet har varit finansierat av Nordiska ministerrådet, som nu också publicerat forskningsresultaten i sin skriftserie TemaNord. Publikationen finns tillgänglig med open access på Nordiska ministerrådets publiceringssida, och kan även beställas med ”print on demand”:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5232

Nyhetsbanken