Fokus på klimatförändring och naturresurser

22 maj 2018

Ett nytt nordiskt masterprogram i miljörätt startar hösten 2019, berättar Gabriel Michanek, professor i miljörätt.

Hallå där Gabriel Michanek, professor i miljörätt, som är med och startar ett gemensamt nordiskt masterprogram i miljörätt.

Vad innebär satsningen på ett gemensamt nordiskt masterprogram i miljörätt?
– Programmet genomförs gemensamt av juridiska institutioner vid University of Eastern Finland i Joensuu, UiT Norges arktiske universitet i Tromsö och Uppsala universitet och studenterna får en gemensam examen från alla tre universiteten. Det är ett tvåårigt program där Uppsala har ansvaret för första terminen, Joensuu för andra och Tromsö för tredje. 

Är det en distansutbildning?
– Nej, studenterna kommer att vara i Uppsala, Joensuu och Tromsö under respektive termin.

Ni har fått medel från Nordiska rådet, vad ska de användas till?
– Medlen från Nordiska rådet kommer att användas för att bidra till studenternas resekostnader.

Varför är det viktigt med ett nordiskt masterprogram i miljörätt?
– Miljörätten blir allt mer viktig i takt med miljöförändringarna och lagstiftningen har därmed blivit omfattande och komplex. Det finns alltså ett behov av jurister som kan tillämpa reglerna och som kan arbeta för att effektivisera genom att skapa bättre lagstiftning. Det behövs också nya forskarstudenter i miljörätt och programmet ska förbereda och entusiasmera studenterna till framtida forskarstudier.

Vilken lagstiftning är i fokus på programmet?
– Programmet kommer ta upp miljörättslig lagstiftning på tre nivåer: internationellt, inom EU och i de nordiska länderna. Fokus ligger på rättsliga frågor kring två globala miljöfrågor dels klimatförändring och omställning av energisystem dels hållbar förvaltning av naturresurser och skyddet för biodiversitet.

Vilka fördelar ger programmet studenterna?
– Genom samarbetet får studenterna en attraktiv examen med lärare med lång erfarenhet av forskning och utbildning inom olika delar av miljörätten. Det ger också studenterna internationella erfarenheter genom att studenterna studerar vid tre olika nordiska universitet med studenter från olika länder.

---

Masterprogrammet "Nordic Master Programme in Environmental Law" beräknas starta hösten 2019 och årligen ta in 25 studenter.

Nyhetsbanken