Forskare i offentlig rätt åter framgångsrika i ansökningar till Vetenskapsrådet

21 november 2018

Två av fakultetens forskare i offentlig rätt, universitetslektor Victoria Enkvist och professor Anna-Sara Lind, har återigen haft framgång i mångvetenskapliga ansökningar inom ramen för Vetenskapsrådets utlysningar.

Victoria Enkvists projekt Pentecostal Migrants in Secular Sweden, Influences and Challenges leds från Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet och inkluderar forskare inom bland annat juridik, antropologi, teologi och religionssociologi och syftar till att bättre förstå de historiska, sociala, religiösa, rättsliga och moraliska förändringar i det svenska samhället som kan relateras till religiösa minoritetsgrupper som migrerar.

Anna-Sara Linds projekt har titeln Contributivism - On Practices, Debates and Attitudes About Grounding Democratic Inclusion on Economic Contributions. Projektet, i vilket forskare i filosofi, statsvetenskap och juridik deltar, syftar till att studera hur kontributivism tar sig uttryck institutionellt och politiskt i Europeiska unionen och några av dess medlemsstater idag.

Båda projekten startar upp år 2019.

Mer om Victoria Enkvist
Mer om Anna-Sara Lind

Vetenskapsrådet beslut över beviljade bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2018

Nyhetsbanken