Forskare i finansrätt får anslag från Torsten Söderbergs Stiftelse

21 december 2018

Docent Katia Cejie vid juridiska fakulteten, tilldelas flerårigt forskningsanslag från Torsten Söderbergs Stiftelse för ett forskningsprojekt rörande inkomstskatter och socialavgifter i gränsöverskridande situationer.

Ekonomisk tillväxt gynnas av hög internationell rörlighet bland arbetskraft. För att kunna fatta ett beslut om att arbeta utomlands behöver man förstå vad det betyder för den egna ekonomin. Här spelar skatter och avgifter och deras påverkan på nettoinkomsten en stor roll, och att inte kunna förutse konsekvenserna hämmar rörligheten på arbetsmarknaden och därmed även ekonomisk tillväxt.

Länder tar ut skatter och avgifter på olika sätt och med olika syften. Det finns internationella principer och etablerad forskning för hur olika skattesystem samverkar. Detsamma gäller i viss mån för socialavgifter. Däremot finns det ytterst lite forskning på den sammantagna effekten av de båda områdena. En första genomgång visar dock att komplexiteten är så stor att inte bara arbetstagare och arbetsgivare tillämpar regelverken felaktigt, utan även myndigheter. Felen kan exempelvis bestå i att vissa avgifter faller mellan systemen, vilket kan leda till dubbla bördor för individen eller att stater inte får in rätt skatter och avgifter.

Syftet med Katia Cejies projekt är att bidra till ökad förutsebarhet (rättssäkerhet) i dessa gränsöverskridande situationer genom att

  • kartlägga hur arbetstagare som rör sig över landsgränser kan drabbas av, eller utnyttja, det faktum att skatter och avgifter tas ut på olika sätt och med olika syften,
  • föreslå och analysera lösningar för hur dessa problem kan hanteras på ett nationellt och internationellt plan och
  • bygga upp ett internationellt forskarnätverk kring dessa frågor.

 

Mer om Katia Cejie

Mer om Torsten Söderbergs Stiftelse

Nyhetsbanken