Ny termin på Juridicum

6 september 2019

Nya och tidigare studenter välkomnas denna vecka till vårt juristprogram, våra masterutbildningar och de olika kurser som vi erbjuder. För andra året i rad ger vi även Socionomprogrammet, och för vår lantmäteriutbildning är det premiär.

Höstens utbildningar har nu dragit igång på allvar. För bland annat Uppsala universitets juristprogram innebär det 234 nya studenter som påbörjar en av universitetets mest sökta utbildningar. Liksom tidigare år har söktrycket varit högt, med 5 353 sökande totalt.

Från och med denna höst finns möjlighet att läsa på nystartade Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning. Under det treåriga programmet kommer studenterna att läsa juridik mer än hälften av tiden, bland annat fastighetsrätt och avtalsrätt, tillsammans med ämnen som national- och företagsekonomi med inriktning mot samhällsbyggnad, naturresurslära och tekniskt lantmäteri. Intresset för det nya programmet har varit stort; totalt 302 sökte till utbildningen, som erbjuder 26 platser i höst.

Socionomprogrammet ges i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola på Campus Gotland i Visby för andra året i rad. Programmet är en såväl teoretisk utbildning som praktisk yrkesutbildning med kurser i juridik och juridisk metod för att studenten ska kunna tolka, tillämpa och kritiskt reflektera kring rätten inom områden med relevans för det sociala arbetet. Totalt 481 sökte till programmet för hösten, som kan erbjuda 38 studentplatser i år.

I höst erbjuds för första gången masterprogrammet Nordiskt masterprogram i miljörätt (NOMPEL), en satsning som Uppsala universitet har tillsammans med Östra Finlands universitet i Joensuu och UiT Norges Arktiske universitet i Tromsø, och som är tänkt att leda till en gemensam examen från de tre lärosätena. Totalt 149 sökte till denna första omgång av programmet, som erbjuder 25 studieplatser.

Förutom detta nya masterprogram kan man vid Juridiska institutionen läsa magisterprogrammen International Tax Law and EU Tax Law (60 hp), Intellectual Property Law (60hp) respektive Investment Treaty Arbitration (60 hp), där söktrycket varit stort även för detta läsår till kursernas vardera 25 platser.

Som komplement till juristprogrammet erbjuder vi för sjätte året i rad kursen Juridiskt grundår, som ges parallellt i Uppsala och i Visby och som består av 60 hp studier i offentlig rätt och grundläggande civilrätt. Många har varit intresserade av denna möjlighet till att studera rättsvetenskap, och inför höststart 2019 sökte 380 personer till Visbys 50 platser och 814 till Uppsalas 50 platser. För de studenter som får betyget väl godkänd finns tillfälle till inträde på juristprogrammets terminkurs 3.

Till kursen juridisk översiktskurs (15 hp halvfart) sökte totalt 404 personer till 50 platser, och på Uppsala universitet Campus Gotland, där man på motsvarande sätt kan läsa en nätbaserad juridisk översiktskurs (15 hp halvfart), ansökte i år 1 741personer till 400 platser.

Nyhetsbanken