Anna-Sara Lind expert i grundlagsskadeståndsutredning

12 september 2019

Förra året fick en kommitté i uppdrag att utreda rätten till skadestånd från det allmänna vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Professorn i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten Anna-Sara Lind är en av de utsedda experterna i utredningen.

Kommittén är parlamentariskt sammansatt och består av riksdagsledamöter från samtliga partier. Den leds av ordföranden i Högsta domstolen, Anders Eka. Bland utredningens experter finner vi representanter från akademin, myndigheter och det omgivande samhället.

Enligt Anna-Sara Lind är frågan som utreds i utredningen mycket angelägen.

- Sedan en tid tillbaka finns möjlighet att få skadestånd enligt svensk rätt när det handlar om europarätten, men frågan om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter i 2 kap. regeringsformen har ännu inte reglerats fullt ut. Uppdraget innebär att kommittén ska analysera vilken rätt till ersättning som finns enligt gällande rätt vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. RF, till exempel har nya rättsfall från Högsta domstolen kastat nytt ljus i frågan. Kommittén ska också överväga om rätten till ersättning från det allmänna för skada som orsakats vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. RF bör utvidgas, samt överväga om det är ändamålsenligt och önskvärt att rätten till ersättning från det allmänna för skada som orsakats vid överträdelser av de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. RF regleras i lag, säger Anna-Sara Lind och fortsätter:

- Exempel på överträdelser som skulle kunna ge ersättning från det allmänna kan vara förlorat medborgarskap, som är en fråga som även har varit uppe i Högsta domstolen.

Utredningstiden ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Nyhetsbanken