Symposium om lagberedningsprocessen

29 oktober 2019

Ett symposium om lagberedningsprocessen hölls i oktober i Stockholm arrangerat av juridiska institutionen och Svensk Juristtidning. Cirka 150 jurister från skilda myndigheter deltog under två uppskattade dagar.

Juridiska institutionen vid Uppsala universitet och Svensk Juristtidning (SvJT) höll nyligen ett symposium kring frågan om den svenska lagberedningsprocessen ”Lagberedning – från ax till limpa”.

Lagar är ett av de främsta sätten att styra ett samhälle. Lagar påverkar stora grupper i samhället, eller hela befolkningen. Om en lag inte bygger på ett vetenskapligt underlag eller är dåligt formulerad riskerar man att den inte når sitt syfte, med allvarliga konsekvenser för samhället i form av bortkastade ekonomiska resurser eller mänskligt lidande. Det är en av rättsvetenskapens funktioner att sträva efter ett rationellt och välordnat lagberedningssystem.

Idén till detta symposium uppkom utifrån hur den svenska lagberedningsprocessen fungerar. Även om den ansetts vara mycket god i ett internationellt perspektiv har det vid tidigare symposier till exempel konstaterats att det finns risk för att lagar underkänns vid domstolarnas senare lagprövning om Lagrådets yttranden inte beaktas av lagstiftaren, men även att allt för detaljerade utredningsdirektiv kan leda till att den särskilda utredaren eller ordföranden inte vill ställa sig bakom förslaget. Detta samtidigt som alltför öppna direktiv kan leda till ineffektivitet i utred­ningsarbetet.

Ett antal konkreta frågor som symposiets arrangörer ville diskutera var till exempel utformningen av utredningsdirektiv, utredningstider och beredningen av betänkanden, departementens organisation och tjänstemännens roll i gränssnittet mellan politiken och juridiken, de juridiska institutionernas nyckelroll i remissystemet samt domstolarnas — särskilt de högstas — roll när det anses finnas brister i lagberedningen. Symposiet syftade till att identifiera vad som är möjligt att göra för att öka kvaliteten i lagberedningen, givet den omvärld som de olika beredningsorganen och lagstiftaren verkar i.

Bland talarna fanns justitieministern, Morgan Johansson, och med runt 150 deltagare, seniora som juniora jurister från universitet, domstolar och regeringskansli, samt även doktorander, blev arrangemanget mycket uppskattat av de närvarande.

Inspelningar från symposiet kommer att läggas ut successivt på svjt.se.

Nyhetsbanken