Ny ordförande vill värna forskningens frihet

27 april 2020

Anne Ramberg har ett stort engagemang för utbildningsfrågor och sedan hon blev hedersdoktor vid Uppsala universitet 2015 har hon deltagit i många olika aktiviteter vid universitetet.

Anne Ramberg, advokat och tidigare generalsekreterare i Advokatsamfundet, tillträder snart som ny ordförande i Uppsala universitets styrelse, konsistoriet. "Det är väldigt roligt och hedrande. Jag ser oerhört mycket fram emot det här", säger hon.

Anne Ramberg är en av åtta externa ledamöter som utsetts av regeringen. Nu förbereder hon sig för det första styrelsemötet med det nya konsistoriet, som äger rum den 17 maj. Helt ny vid Uppsala universitet hon inte. År 2015 utsågs hon till hedersdoktor vid Uppsala universitet och sedan dess har hon varit i Uppsala ganska mycket.

– Jag tycker det är väldigt tilltalande att Uppsala universitet har en så stark studenttradition. Det tycker jag är roligt. Jag har deltagit i många olika aktiviteter på universitetet, alltifrån att undervisa jurister i konstitutionella frågor till att medverka på alumnidagar och delta i rättspolitiska debatter. Jag har också sedan lång tid innan haft nära kontakt med juridiska fakulteten.

Hon har ett stort engagemang för utbildningsfrågor som väcktes redan när hon blev generalsekreterare för Advokatsamfundet för 20 år sedan. Under hennes tid där infördes både krav på godkänd advokatexamen som ett villkor för att bli ledamot, och gratis vidareutbildningar och kurser för advokater och biträdande jurister.

Värnar den goda utbildningen

Idag är det viktigare än någonsin att värna den goda utbildningen, menar Anne Ramberg.

– I de tider vi lever i med antiintellektuella makthavare, ”fake news” och alternativa fakta är det viktigt att utbildning och forskning är evidensbaserad, samtidigt som den givetvis ska vara öppen för sakligt ifrågasättande och kritisk debatt. Kunskap är någonting man alltid bär med sig och ett viktigt värn mot populism.

Utbildningen har också ökat i betydelse i takt med globaliseringen och den otroligt snabba utvecklingen i samhället, konstaterar hon.

– Konkurrensen är väldigt hög idag och det ställer ännu hårdare krav på kvalificerad utbildning och forskning. Jag hoppas att Uppsala universitet även i fortsättningen ska göra framsteg och ha en framskjuten position bland internationella lärosäten.

Följt arbetet på avstånd

Som konsistoriets blivande ordförande har hon satt sig in i Uppsala universitets olika styrdokument och följt arbetet på avstånd. Nu hoppas hon att tillsammans med övriga ledamöter i konsistoriet och ledningen kunna bygga vidare på de initiativ och den inriktning som universitetet redan har beslutat om.

– Det handlar om att skapa en miljö som tillvaratar alla goda och professionella krafter och ge dem utrymme att utvecklas, i syfte att förverkliga de mål och strategier för kvalitet och förnyelse som universitetet har antagit.

Är det några särskilda frågor du vill driva som ny ordförande?
– Det är lite för tidigt att ha några mer ingående idéer. Men en sak som jag tycker är central är att värna forskningens, utbildningens och universitetens oberoende samt på så sätt säkerställa en kvalificerad utbildning och forskning byggd på vetenskapliga metoder. Det är en fundamental fråga i en demokrati och det förutsätter bland annat långsiktig finansiering och styrning. Så här långt vill jag verka för att universitetet ska ha ett så stort handlingsutrymme som möjligt och inte vara detaljstyrt från staten, säger Anne Ramberg.

Anne Ramberg – fakta:

  • Anne Ramberg är advokat och var under åren 2000–2019 generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, som första kvinna på denna post.
  • Hon har en rad uppdrag i Sverige och internationellt, bland annat Ad hoc-domare i Europadomstolen, styrelseledamot i EUs byrå för grundläggande rättigheter (FRA), medlare och suppleant i presidiet i OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) domstol för medling och skiljedom, Co-chair i International Bar Association Human Rights Institute, styrelseledamot i IBA:s management board, Southern Africa Litigation Centre, eyeWitness Trust, styrelseledamot i Civil Right Defenders och ledamot av Advisory Board i International Legal Assistance Consortium.
  • Hon är styrelseordförande i Barnrättscentrum vid Stockholms universitet, vice ordförande i Stiftelsen Skogssällskapet, styrelseordförande i Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi och styrelseledamot i Raoul Wallenberg Institute.
  • Hon har tidigare varit ledamot i Pressens opinionsnämnd, ledamot i Domarnämnden, styrelseledamot vid Stockholms universitet, ledamot i Ekobrottsmyndighetens insynsråd och ledamot i Värdegrundsdelegationen (Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen), ledamot av Etiska rådet vid Rikspolisstyrelsen samt generaldirektörens vid Säkerhetspolisen referensgrupp.
  • År 2006 tilldelades hon H.M. Konungens medalj av 12:e storleken för ”framträdande insatser för svenskt rättsväsende". År 2016 promoverades hon till juris hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Nyhetsbanken