Ny fakultetsledning från och med den 1 juli

3 juni 2020

Den 1 juli 2020 tillträder professor Anna Singer som ny dekan för Juridiska fakulteten, samt professor Anna Jonsson Cornell och docent Hans Eklund som prodekan med ansvar för forskning-, respektive utbildningsfrågor.

Anna Singer är professor i civilrätt, särskilt i familjerätt och fram till den 30 juni 2020 ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Hennes forskning handlar om barns rätt, särskilt barns rätt till föräldrar och barns rättsliga ställning i familj och samhälle. Hon är vetenskapligt råd i familjerätt vid Socialstyrelsen och har deltagit i flera offentliga utredningar på familjerättens område.

Anna Jonsson Cornell är professor i komparativ konstitutionell rätt. Sedan 2018 är hon prodekan med ansvar för forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Från och med den 1 juli 2020 är hon även suppleant för dekanus i områdesnämnden. Hon är projektledare för projektet Rättsstatens princip: juridik och politik i världen, Europa och Sverige, finansierat av Torsten Söderbergs Stiftelse.  Hösten 2016 grundade hon Människorättskliniken vid Juridiska institutionen, ett Vinnovafinansierat projekt som möjliggör för Juristprogrammets studenter att arbeta med konkreta ärenden och rättsutredningar. Nyligen utsågs hon expert av regeringen i utredning om stärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende.  

Hans Eklund är universitetslektor och docent i processrätt. Hans forskningsområden av intresse är processrätt, förvaltningsrätt och barnrätt. Han har varit prodekan med ansvar för grundutbildningen sedan 2017 och har drivits en problemorienterad inlärningsmodell i juristutbildningen som tillsammans med en anpassning för arbetsmarknads behov har varit uppskattat både från jurister som tog examen såsom från arbetsgivare.

Vi tackar nuvarande dekanus professor Mattias Dahlberg för hans engagemang och ledning av fakulteten, samt gratulerar samtliga ny- och omvalda till kollegernas förtroende och ser framåt emot att arbeta tillsammans.

Nyhetsbanken