Victoria Enkvist och kollegors nya bok om religionsfrihet

28 augusti 2020

Titel: Religionsfrihet. Om rättsliga skiftningar och nyanser

Förlag: iUSTUS

Redaktörer: Victoria Enkvist, Hedvig Lokrantz-Bernitz och Kavot Zillén

Beskrivning

Religionsfriheten är en omdebatterad rättighet runt om i världen. I Sverige har frågor om religionsfrihetens

betydelse och gränser aktualiserats under senare år ur såväl ett politiskt som ett rättsligt perspektiv. I den här boken diskuteras religionsfriheten med utgångspunkt i olika rättighetsdokument (regeringsformen, Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga). Religionsfrihetens innebörd, tolkning och räckvidd i respektive rättighetsdokument analyseras ingående liksom rättighetsdokumentens inbördes relation till varandra.

Avgörande för religionsfriheten och hur skyddet i praktiken ser ut är var gränserna går för rättigheten, d.v.s. hur och under vilka former religionsfriheten kan begränsas samt hur olika argument balanseras mot varandra. Detta diskuteras ingående. Särskilda fokusområden är skola och hälso- och sjukvård och frågor som rör religion som kan tänkas uppkomma i dessa verksamheter. Exempel på frågor som behandlas i boken är vårdvägran av religiösa skäl, rätt att bära religiöst motiverad klädsel, föräldrars rätt att få sina religiösa  övertygelser respekterade i skolan, rätt att starta konfessionella friskolor etc.

Denna bok är ett bidrag till rättsvetenskapen med förhoppningen att skapa en ökad förståelse för  religionsfriheten som sådan men också hur rättigheten definieras och tillämpas i olika sammanhang.

Nyhetsbanken