Therése Fridström Montoyas nya bok om sekretess och tystnadsplikt inom socialtjänstens område

17 september 2020

Titel: Sekretess och tystnadsplikt inom socialtjänstens område

Förlag: Norstedts Juridik

Författare:  Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya

Beskrivning

Regler om sekretess och tystnadsplikt aktualiseras inom både offentlig och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet.

Boken Sekretess och tystnadsplikt inom socialtjänstens område redogör först kortfattat för offentlighetsprincipen och grundläggande bestämmelser om sekretess inom socialtjänsten. Därefter behandlas relativt ingående sekretessbrytande bestämmelser som reglerar förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till andra myndigheter. Även utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare, god man, förvaltare och andra enskilda tas upp.

Sekretess och tystnadsplikt inom socialtjänstens område kan med fördel användas såväl av praktiskt verksamma tjänstemän som av studenter på exempelvis socionomutbildningen.

Nyhetsbanken