Vi välkomnar våra nya doktorander: Vilka är de? Vad kommer de att forska om?

24 september 2020

Från vänster till höger: Jakob Hellström, Elin Boyer, Erik Grahn, Svea Andersson, Benjamin Svensson, Silvia A. Carretta under introduktionsvecka (bild Erik Svensson)

Våra sex nya doktorander har börjat den 1sta september. För att veta mer om deras projekt, se nedan.

Jakob Hellström, doktorand i straffrätt. Handledare Doc. Erik Svensson

De flesta politiska partier tycks numera eniga om att straffen bör höjas och att brottsoffrets ställning i den svenska straffrätten måste stärkas. Traditionella principer utmanas på allt fler områden och avståndet mellan den straffrättsvetenskapliga doktrinen och den kriminalpolitiska praktiken tycks större än någonsin. Den övergripande frågeställningen som jag avser att utreda är vad dessa förändringar, beaktade som en helhet, har fått för konsekvenser för den straffrättsvetenskapliga och kriminalpolitiska diskursen. Projektet avser bland annat att undersöka spörsmål relaterade till brottsoffrets nya roll i den svenska straffrätten, motsättningar mellan teori och praktik, det ”allmänna rättsmedvetandet” och mycket mer.

 

Elin Boyer, doktorand i rättshistoria. Handledare Doc. Marianne Dahlén

Naturens rättigheter, från objekt till subjekt.

Under de senaste årtionden har flera jurisdiktioner utvecklat olika vägar för att inkludera naturen som rättighetsbärare. Trots att strategierna ser olika ut är den gemensamma visionen att naturen eller delar av naturen har rättigheter. Detta projekt undersöker detta förhållningssätt och placerar det i en juridisk och historisk kontext. 

 

Erik Grahn, doktorand i civilrätt. Handledare Doc. Mikael Hansson

Erik Grahns projekt berör skyddet för arbetstagares mänskliga rättigheter och lydnadsplikten enligt anställningsavtalet. Fokus ligger på rätten till privatliv, yttrandefriheten, religionsfriheten, tankefriheten och samvetsfriheten. Arbetsgivares arbets- och företagsledningsrätt har stark ställning i svensk rätt. De uppräknade rättigheterna skyddas av av EU-rätten t.ex. genom rättighetsstadgan och av EKMR. Projektet kommer att behandla tillämpningsproblem som uppstår i mötet mellan europarätten och svensk arbetsrätt och den potentiella konflikten mellan arbetsledningsrätten och de mänskliga rättigheterna.

 

Svea Andersson, doktorand i folkrätt. Handledare Prof. Inger Österdahl

Min forskning ligger inom folkrätten, och mer specifikt den internationella rymdrätten. Ett av målen med min forskning är att undersöka hur väl den internationella regleringen av mänsklig rymdverksamhet, som till stor del består av internationella avtal slutna under 1960- och -70-talen, möter behoven hos dagens och framtidens rymdoperationer.

Jag kommer att särskilt fokusera på legala frågor som berör säkerhet och risken för kollisioner i uppskjutningsfasen av rymdoperationer, och att identifiera var regleringen är bristfällig i relation till förutsättningarna för säkra uppskjutningar av rymdobjekt, ex. satelliter. Forskningen ska bidra med, förutom att klarlägga gällande rätt på området, att föreslå möjliga legala metoder för att hantera brister eller tvetydigheter i den rådande regleringen.  

 

Benjamin Svensson, doktorand i civilrätt. Handledare Prof. Joel Samuelsson

Mitt projekt har fått arbetstiteln Avtalet i rättstillämpningen och gäller förhållandet mellan avtalstolkning och bevisprövning i domstolarnas verksamhet att fastställa avtals innehåll. Projektets huvudsakliga frågeställningar dels är vad av det som är tvistigt – vid en tvist om avtal innehåll – som ska, bör eller kan lösas genom avtalstolkning och dels vilka bedömningsfaktorer parterna måste åberopa och föra in i domstolsprocessen för domstolen ska få beakta dem respektive vad domstolen får beakta utan åberopande. Syftet med projektet är att klargöra de kriterier som kan användas för gränsdragningen mellan avtalstolkningen och bevisfrågorna i konkreta tillämpningssituationer. Projektet berör således den övergripande och aktuella frågan om omfattningen av partsautonomin i dispositiva tvistemål, specifikt i fråga om domstolarnas avtalstolkning. 

 

Silvia A. Carretta, doktorand i civilrätt. Handledare Doc. Sandra Friberg

Silvia A. Carretta is an Italian lawyer specialized in intellectual property. Doctoral candidate in Private Law at Uppsala University, she is affiliated with the WASP-HS program (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, https://wasp-hs.org/).She has also joined Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society as a researcher within the interdisciplinary project “Artificial Intelligence, democracy and human dignity” led by Professor Anna-Sara Lind.

Her research project involves the study of legal accountability of autonomous-thinking systems and the impact of upcoming technology shifts on society. Whilst the use of Artificial Intelligence systems clearly generates new opportunities to enhance people’s abilities in all facets of society, it also challenges existing notions of ethics, along with questioning the existing framework of accountability principles with reference to autonomous AI systems. The project aims to research and identify uniform ethical guidelines human-centric AI, to build on the existing regulatory framework as well as to establish accountability principles in relation to situations where damages are caused by self-learning, autonomous-thinking systems with increased capabilities to execute actions autonomously, without human intervention.

Nyhetsbanken